เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน เมษายน 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในประเพณีปีใหม่เมือง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ดาวน์โหลดคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://president.oop.cmu.ac.th/?p=1878&lang=th )

เดือน มีนาคม 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ฟรี 27 มี.ค. 61 นี้ ณ หอประชุม มช.

โดย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การดูแลกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
งานวิจัย มช. ในบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อภาคเหนือ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มีอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence -EdPEX) เป็นเครื่องมือในการจัดการดำเนินการขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในดองค์กร ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาในการดำเนินการด้านวิชาการ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา งานเลขานุการการประชุมในภารกิจกลางด้านวิชาการ บริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ เป็นฐานงานในการติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2263
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
คณะการสื่อสารมวลชน มช. พัฒนาหลักสูตร หลอมรวมสาขาวิชา เปิด "บ้านสามหลัง" เตรียมว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่นักสื่อสารมวลชนยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เส้นทางการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ( www.maritime.cmu.ac.th )

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
- วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี
- รางวัลช้างทองคำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 9 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 9 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.