เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
หลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
คณะการสื่อสารมวลชน มช. พัฒนาหลักสูตร หลอมรวมสาขาวิชา เปิด "บ้านสามหลัง" เตรียมว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่นักสื่อสารมวลชนยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เส้นทางการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ( www.maritime.cmu.ac.th )

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
- วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี
- รางวัลช้างทองคำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 9 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 9 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.