เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   01 ธันวาคม 2562

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองรับสังคมผู้สูงวัยและการเป็นเมืองสุขภาพที่ดี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 479)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.