เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   22 กันยายน 2562

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย เมื่อสำเร็จหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะ
หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาในอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 512)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.