เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   09 มิถุนายน 2562

โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
ความสูง 4 ชั้น คาดแล้วเสร็จในปี 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 496)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.