เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   07 ตุลาคม 2561

การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.