เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   29 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร
รองรับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยโดยปราศจากของเสีย (zero waste)
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยสู่พลังงานทางเลือก

โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 6)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.