เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   08 กรกฎาคม 2561

“โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech”
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานจริง จากความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2362
 (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.