เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   08 เมษายน 2561

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.