เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   25 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มีอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence -EdPEX) เป็นเครื่องมือในการจัดการดำเนินการขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในดองค์กร ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.