เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   18 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาในการดำเนินการด้านวิชาการ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา งานเลขานุการการประชุมในภารกิจกลางด้านวิชาการ บริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ เป็นฐานงานในการติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 4)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.