เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2562

เดือน ธันวาคม 2562

เรื่อง :
ประเพณีเดือน 4 ของชาวล้านนา : ตานข้าวใหม่

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่องเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมร่วมสมัย สู่ศูนย์กลาง
“ล้านนาสร้างสรรค์” (Creative Lanna) พร้อมเปิดตัวคลังความรู้ล้านนา
https://creativelanna.cmu.ac.th

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถอดแบบนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม: ไทย-ญี่ปุ่น

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ห้องนอนและห้องนั่งเล่น สำหรับผู้สูงอายุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเพณีเข้ารุกมูล หรือ โสสานกรรม ในล้านนา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

โดย อาจารย์ ดร.ปรียานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
- ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - พฤษภาคม

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN Thailand) ครั้งที่ 4
หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”
12-14 ธ.ค. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
วันที่ 13- 15 ธันวาคม 2562 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
และวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความสุขในการทำงาน
(Happiness in Workplace)

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นิเวศวิทยามนุษย์ฯ
(หนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2562

เรื่อง :
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งอนาคต จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เกมในสวน 2019” Lanna Con 2019
พบกับบอร์ดเกมส์สนุกๆ เล่นไม่อั้นตลอดงาน ระดมทุนสนับสนุนกิจกรรรมฟื้นฟูป่า
วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา
“แอ่วเฮือน เยือนผญา” วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

โดย นางสาววาสนา มาวงค์
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 550 ปี คุรุนานัก ศาสดาศาสนาซิกข์
วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ คณะสังคมศาสตร์ มช.

โดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณขจรศักดิ์ ผดุงพันธ์
ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สนุกคลุกสวน” เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติ

นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฟ้าทะลายโจร กับการรักษาอาการหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาการชา สัญญาณเตือนบอกโรค

โดย กภ.ธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พลังสุขภาพจิต: พลังอึด พลังฮึด พลังสู้ สู่การฟันผ่าอุปสรรคในชีวิต

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 15
วันที่ 16-22 พ.ย.62 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดย ... เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร
หัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
(หนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดย รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญพบกับ 3 โซนนิทรรศการนวัตกรรมด้านการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ “ชิม ชม ชิค”
โดยคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานใน มช. ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
วันที่ 7-11 พ.ย. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
7 - 8 พ.ย. 2562 นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน ตุลาคม 2562

เรื่อง :
ลูกช้าง มช. ยุคใหม่ CMU Smart Students

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น
ช่องทางทำกินยุค 4.0 รวม 19 หลักสูตร ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดย อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันกิจกรรมบำบัดโลก World Occupational Therapy Day
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ประธานโครงการวันกิจกรรมบำบัดโลก ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนเยาวชนผู้พิการให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า)
ร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาประถมศึกษา
ฟรี ค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าหนังสือ พร้อมได้รับการบรรจุหลังสำเร็จการศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
อาจารย์สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. กับการส่งเสริมทักษะการใช้งานดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พูดติดอ่าง แก้ไขได้

โดย นางสาวพิมพกานต์ หาญป่า
นักแก้ไขการพูด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ไฟโบรสแกน (FibroScan) เทคโนโลยีใหม่ตรวจหาภาวะตับแข็ง
ด้วยการสแกนแทนการเจาะเนื้อตับ ตรวจง่าย ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว

โดย นางสาว วิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
(แนะนำหนังสือจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ชวนร่วมวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

โดย นายปรีชา ขยัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU School of Lifelong Education ทางเลือกใหม่แห่งการศึกษา
เมื่อสำเร็จหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาในอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย
ไปกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2562

เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
"เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่" โครงการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ โดยศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มช.

โดย เภสัชกรหญิง จตุพร กิติคุณ
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เดินหน้า “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พูดติดอ่าง รัวเร็ว เสียงแหบห้าว แก้ไขได้

คุณพิมพกานต์ หาญป่า
นักแก้ไขการพูด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Green Product มาตรฐานตัว G ของผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน ฝ้ายแกมไหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
จากปีที่ 55 สู่ก้าวต่อไปของคณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กระดูกสันหลังคด ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ
นักกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2562

เรื่อง :
คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 55 ปี

ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฝ้ายแกมไหม มช. ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน ฝ้านแกมไหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ระดมความร่วมมือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันหมอกควัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์หมอกควัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช. ชวนคนรักงานศิลปะ ชื่นชอบธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม
“ARS SUTHEPENSIS 2019” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติวิทยา
วันที่ 27 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2562 นี้ ฟรี

นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
นายสุพจน์ อุ่นแก้ว
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พระยาดอก / ดอกไม้นามปี

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีปฏิบัติต่อต้นศรีมหาโพธิ์ ในวันพระยาวัน

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิจกรรมของชาวล้านนาในวันสังขานต์ล่องและวันเนา

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พระยาดอก / ดอกไม้นามปี

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สระเกล้าดำหัวด้วยน้ำส้มป่อยในวันสังขานต์ล่อง

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บริจาคร่างกาย การทำบุญที่ยิ่งใหญ่

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เด็กพูดช้า...แค่ไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ

นางสาว พิมพกานต์ หาญป่า
นักแก้ไขการพูด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“ผ้าใยสัปปะรด” มูลค่าเพิ่มจากใบสัปปะรดที่เหลือทิ้ง สร้างความหลากหลายให้กับวัสดุเส้นในธรรมชาติ
สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

นางนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน ฝ้านแกมไหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาว อรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2562

เรื่อง :
บริจาคร่างกาย การทำบุญที่ยิ่งใหญ่

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. พัฒนารูปแบบการศึกษาตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ไฟโบรสแกน (FibroScan) เทคโนโลยีใหม่ตรวจหาภาวะตับแข็ง
ด้วยการสแกนแทนการเจาะเนื้อตับ ตรวจง่าย ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว

นางสาว วิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Bathing Dog by MaCMU
เรียนรู้การดูแลสุขภาพผิวหนังและอาบน้ำสุนัขชุมชน เสาร์ที่ 6 เม.ย. 2562 นี้

สัตวแพทย์หญิง ณัชชา ชาวนาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคอุจจาระร่วงในฤดูร้อน

นางสาวธนาภรณ์ อิศราภรณ์
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หน่วยเลือกตั้ง ณ ศาลาอ่างแก้ว มช. ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย 24 มีนาคม 2562 นี้

อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII) เรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างศึกษาอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU - SMILE มิติใหม่ของการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เปิดหลักสูตรใหม่ “บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล”
ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย
พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
- มช. ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมส้าหรับเยาวชน รุ่นที่ 23” ช่วงปิดภาคเรียน 12-16 มีนาคม 2562

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพด้านวิชาการ เพิ่มพูนศักยภาพที่มี
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นกหัสดีลิงค์พาหนะสู่สวรรค์ ตามความเชื่อของคนล้านนา

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมกิจกรรม CMU Environmental Awareness Week ภายใต้โครงการดอยสุเทพศึกษา
วันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย นางสาวธารางกูร ปั้นเทียน
นายสุพจน์ อุ่นแก้ว
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ทำความรู้จักกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาทางการแพทย์

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ยกระดับการให้บริการศูนย์การแพทย์ 3 แห่ง ขยายโอกาสการรักษาพยาบาล
ณ รพ. ศูนย์หริภุญไชย 300 เตียง ร่วมผลักดันเชียงใหม่เป็น Medical Hub and Wellness Center
พร้อมสานต่อ 3 ศูนย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ระเบิดฝุ่น : สาเหตุและการป้องกัน การระเบิดจากอนุภาคฝุ่นผงที่ติดไฟได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ในงานงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25
วันที่ 2 - 10 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม มช.

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2562

เรื่อง :
ฟ้าทะลายโจร กับการรักษาอาการหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบรอบ 55 ปี วันที่ 24 มกราคม 2562

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศวท-มช. อบรม “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

โดย นางสาวมนัสวาท ศรีวิชัย
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เส้นทางการจราจร การเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง - บัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที 53 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562

โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ชูประเด็น “อาหาร” สู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก ส่งเสริม Food Safety
ยกระดับ OTOP / SMEs / Startup พร้อมสนับสุนน Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร
เน้นเศรษฐกิจแปรรูปมูลค่าสูง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เปิดให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังฉีดวัคซีน

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดยนางสาวธารางกูร ปั้นเทียน
นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว ด้วยสมุนไพรรสเผ็ดร้อน และรสเปรี้ยว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู เปิดศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่-นครเฉิงตู
(The Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Center) ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดงานวิ่งมินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

โดย นายปรีชา ขยัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.