เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : การรักษาครรภ์ และการคลอด

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : อาการแพ้ท้อง

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
ธาราบำบัด อีกหนึ่งวิธีรักษาทางกายภาพบำบัดในน้ำอุ่น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
บรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คุณไกรทอง ชมภูพื้น
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พืชสมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CAMT Fest เล่นได้เรื่อง
งานเดียวมีครบ เล่น กิน ช้อป โชว์ และวิ่ง 17 ก.พ. 2561 นี้

อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. ให้บริการหุ่นยนต์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คุณอุทิศ เมืองชุม
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการดำเนินชีวิต

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การ

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเมืองภายใต้การผลักดันเมืองเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองมรดกโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลั่นแกล้ง / รังแกกัน ในโรงเรียน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำในการใช้สมุนไพร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

โดย คุณชนันท์กานต์ ขันทอง
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่จังหวัดเชียงราย

คุณชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล
คุณวรารัตน์ อัมพะเสวต
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถานการณ์ แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางโลก และการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรไทยสู่สากล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรพล นธการกิจกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต
และสร้างทางเลือกสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ
คุณทิพาพร เรืองยศ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักไมโครกรีน จากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย
เพิ่มรายได้และมูลค่าสินค้าเกษตร

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาวะติดอินเตอร์เน็ตและติดเกม

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากภาวะไขมันพอกตับ

โดย คุณวิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมประกวด "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก"
และกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 8 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.