เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เรื่อง :
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พานิชย์
หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561
“Integrative veterinary medicine” 11-12 ธันวาคม 2561

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง :
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โฟมดับเพลิง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
- มช. ได้อันดับ 3 ของประเทศ จาก QS Asia University Rankings

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข่าเสื่อม

โดย นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
นักกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคซึมเศร้า

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Teaching and Learning Innovation Center. Chiang Mai University (TLIC)

อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถ้อยคำสำนวนล้านนาที่เกี่ยวกับการกิน

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา"
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

โดย นางสาววาสนา มาวงค์
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนานักศึกษา สู่ "CMU Smart Student"

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สำนวนล้านนาที่มีคำว่า “กบ”

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อแตก หายใจไม่อิ่ม ชาตามร่างกาย ปั่นป่วนท้อง
: อาการสำคัญของแพนิค วิธีการป้องกัน และรักษา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. จัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 พ.ย. 2561

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน ตุลาคม 2561

เรื่อง :
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลงานของสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปูนาสู่ชุมชน

นางนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ "

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พานิชย์
หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักวิจัยคณะวิทย์ มช. ร่วมทีมวิจัยนานาชาติ ศึกษา DNA กระดูกมนุษย์โบราณ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล คำปวนสาย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 13
วันที่ 24-30 ต.ค.61 ณ ศาลาธรรม มช.

โดย นางสาวเจนจิรา ใจตาบุตร
ผู้ประสานงานชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง)
ซึ่งเจ้าของได้บริจาคเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2561

โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พานิชย์
หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถ้อยคำสำนวนล้านนา ที่มีคำว่า กล้วย

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลัง เตรียมพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เทคนิคการเลี้ยงปูนา สร้างรายได้เกษตรกร

โดย นางนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เชิญร่วมงานนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก World mental Health day 2018
ในหัวข้อ Bullying CMU 2018
17-18 ต.ค. 2561 ณ บริเวณใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์ HB 7 มช.

โดย อาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
ผู้อำนวยการบ้านหลังที่สอง
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถ้อยคำสำนวนล้านนา ที่มีคำว่า กบ

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กันยายน 2561

เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 14 วันที่ 6-12 ต.ค. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณชมพูนุช สราวุเดชา
หัวหน้างานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ป.1-ป.6 ร่วมอบรม “สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 4” วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561

อาจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนน้อง ม.1-6 อบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2
วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

คุณสุธิดา สุมณศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วารสารบัณฑิตสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิต มช.
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ชัยณรงค์ สินภู่
ประธานฝ่ายบัณฑิตสัมพันธ์ คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53
คุณปฏิภาณ พื้นอินต๊ะศรี
คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53
เรื่อง :
เปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ณ แผนกรังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC)
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสาธารณะชน ที่สรุปเข้าใจง่าย ด้วย Infographic

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การสั่งจองชุดครุย
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53

ดร.ชัยณรงค์ สินภู่
ประธานฝ่ายบัณฑิตสัมพันธ์ คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53
คุณปฏิภาณ พื้นอินต๊ะศรี
คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53
เรื่อง :
"ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
ชวนร่วมปั่นกันม่วนๆ ผ่อเมืองเจียงใหม่ ยกมือถือส่องสถานที่ แล้วเรื่องเล่าจะปรากฏผ่านแอปพลิเคชัน “CMStory”

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สโมสรนักศึกษา มช. จัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
"รับน้องขึ้นดอย 2561 " วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17
“สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”

อาจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำการใช้สมุนไพรช่วยไล่ยุงในหน้าฝน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน สิงหาคม 2561

เรื่อง :
เปิดศูนย์ปรึกษากฎหมายไทย – จีน (Thailand – China Legal Consultation Center) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานด้านกฎหมายระหว่างไทย - จีน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การดูแลสุขภาพในฤดูฝนด้วยสมุนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สปาเพื่อสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ประธานโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. พัฒนาหอพักนักศึกษา พร้อมจัดสวัสดิการ
ส่งเสริมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และปลอดภัย

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. อบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 17

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ประธานโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน Thailand Basketball U League Presented by A.P.Honda 2018 โซนภาคเหนือ 21-25 ส.ค.นี้ ณ โรงยิม มช.

โดย อาจารย์อรรถกร อาสนคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณเพ็ญประภา ธีรานุวัฒน์
บริษัท ไทย บาสเกตบอล ลีก จำกัด สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ต้อนรับน้องใหม่...สู่บ้านหลังที่ 2...หอพักนักศึกษา มช.

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU News

โดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เคล็ด (ไม่) ลับ กับ ทักษะที่จำเป็นของคนไทย 4.0 ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย
และความยืดหยุ่นทางจิตใจ เชื่อมั่นในศักยภาพแห่งตน และความภาคภูมิใจในตนเอง

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายณัฏฐนิช จุมปาทอง
นายติณภพ แก้วงาม
นางสาวจิรดา ต๋าคำ
นักศึกษากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Life Skills: จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต และต้องปรับตัวอย่างไร… เมื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอภิวัฒน์ ลีวัฒนะ
นางสาวธนภรณ์ ทองหอม
นักศึกษากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ลูกช้าง มช. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา กับกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่

โดย ตัวแทนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เปิด “สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า” จากโซลาร์เซลล์ ก้าวสู่ CMU Smart City – Clean Energy
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นด้านการเงินและเทคโนโลยี Blockchain ธุรกิจสินเชื่อ ในโครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ตรวจสุขภาพประจำปี เคล็ดลับเสริมสุขภาพดีที่ไม่ควรมองข้าม

โดย คุณธนาภรณ์ อิศราภรณ์
นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
หัวหน้าโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ชัยณรงค์ สินภู่
นักวิจัยโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการ “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (CMU Senior Wellness Center)

โดย อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถ้อยคำสำนวนล้านนาเกี่ยวกับก้น

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กรกฎาคม 2561

เรื่อง :
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช.
ให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ฟรี ตั้งแต่วันนี้ - สิงหาคม 2561

คุณพันทนา คำเขียว
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech”
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานจริง จากความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ชมความงามเรือนล้านนา อายุกว่า 100 ปี
ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

โดย คุณวาสนา มาวงค์
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร นับหนึ่งถึงล้านการตลาดออนไลน์
facebook Marketing & Advertising วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นี้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ถ้อยคำสำนวนล้านนา : กกหางปล่อยวัด ก้นตั๋ง ก้นล้ง

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความคืบหน้าการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
NSP Building : Perfect Community for Business (สังคมที่สมบูรณ์พร้อม สำหรับการทำธุรกิจ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะมนุษยศาสตร์ มช. เชิญร่วมวิ่ง Humanities CMU Run 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณธนพัฒน์ ทาบุญดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญผู้สนใจนำบุตรหลาน อายุ 1-6 ปี
ร่วม "โครงการใส่ใจความพร้อมทางการเขียนของลูกรัก" วันที่ 1-31 ก.ค.นี้

คุณพิลาศิณี สุวรรณ
นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข้าพรรษาล้านนา ตอนที่ 2

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวบรวมและรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับอนาคต
ในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นโลก-ประเทศไทย Global Tree Seed Bank Project; Thailand-BKF

โดย อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน
หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญผู้สนใจนำบุตรหลาน อายุ 1-6 ปี
เข้าร่วม “โครงการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก” วันที่ 1-31 ก.ค.นี้

โดย คุณพิลาศิณี สุวรรณ
นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช.จัดงานส่งเสริมศาสนา พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวานเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลั่นแกล้ง / รังแกกัน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สมุนไพรน่ารู้ : ไพล- รางจืด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ชนิดและวิธีการดับไฟแต่ละประเภท

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การสร้างความภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เป็นกุญแจสำคัญให้บุคคลพบกับความสำเร็จ

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2561

เรื่อง :
เข้าพรรษาล้านนา ตอนที่ 1

โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กิจกรรมยามว่าง : สะพานสู่ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก .ค.61

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม ตันตระกูล
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากไขมันพอกตับ

คุณวิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วัยรุ่นติดโซเชียล

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บริการดีๆ จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย คุณพันทนา คำเขียว
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน

โดย อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

โดย คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 6
จากล้านสู่ร้อยล้าน ด้วยการสร้างความรู้อย่างยืน ในยุค Thailand 4.0
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 นี้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
การเรียนการสอนยุคดิจิตัลสมัยใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช.
"บริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ฟรี ตั้งแต่วันนี้ - สิงหาคม 2561

โดย คุณพันทนา คำเขียว
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษา
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. วันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข่าเสื่อม

โดย คุณธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
นักกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
สร้างสรรค์แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือวงการเกษตรกรรมไทย
คว้ารางวัลรองชนะเลิศงาน Star Up Thailand 2018

โดย นายธนฤทธิ์ โล่ห์เพชรัตน์ และนางสาวหทัยชนก ดำรงศิริ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การใช้สมุนไพร ย่านาง-มะรุม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อินเดียศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล
ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มช.

โดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2561

เรื่อง :
ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตฯ ส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเข้าร่วม “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2561” ในหัวข้ออาหารตามวัย ถูกใจ ถูกปาก (Optimising foods for satiety)วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดย อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณเกศรินทร์ งิมคำ
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ไพล- รางจืด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางความเป็นนานาชาติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “อะตอมเกมส์” ครั้งที่ 27
นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 21 สถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 นี้ ที่ มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธานคณะทำงานกองอำนวยการกลาง การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะวิทยาศาสตร์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 นี้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Herbal and Holistic Medicine พื้นที่จำหน่ายและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างภาคีเครือข่าย
ลงพื้นที่รับใช้สังคม ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ร่วมผลักดันประเทศไทย สู่มหานครผลไม้เมืองร้อนเพื่อการท่องเที่ยว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านสำหรับผู้สูงวัย

โดย อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร บริการชุมชน อบรมและจัด work shop ฟรี ทุกเดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. สร้างช่องทางการตลาดดิจิตอล
จัดทำเว็บไซต์ https://www.lannathaicoffeehub.com/
และ Mobile Application ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
(Lanna Thai Coffee Hub) ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
รู้ไว้ก่อนไปเอกซเรย์ปอด และเมื่อตรวจแล้ว รู้ผลอะไรบ้าง

โดย คุณวิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Universal Design Center – Chiang Mai University (UDC-CMU)

โดย อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการทำงาน

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้บริการวิชาการและรับใช้สังคม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ช้างบำบัด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าโครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ… เพื่อปลุก “ไฟ” และกำลังใจในการทำงาน

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เข่าเสื่อม

โดย คุณธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
นักกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2561

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เตรียมความพร้อมบัณฑิตใหม่...สู่โลกแห่งการทำงาน … รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ป.4-ป.6 ร่วมสนุกรับความรู้กับการอบรม “สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 3” วันที่ 7-11 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่

โดย อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Sci MART ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานจริง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรววรรณ บุญญวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การตรวจสุขภาพประจำปี

โดย คุณธนาภรณ์ อิศราภรณ์
นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
QR Code กับการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไร้เงินสด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จับมือ คณะส่วนงาน ร่วมดูแลสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ในโครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน (MaCMU Project)

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความพร้อมทางการเขียนสำหรับเด็ก

โดย คุณมานะ ภักดีวงศ์
นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 3

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 2

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 1

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เรื่องน่ารู้ของโรคพิษสุนัขบ้า

โดย สัตวแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ สมรูป
และ สัตวแพทย์หญิง ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคพิษสุนัขบ้า

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย และผู้ที่สนใจ
ร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 21 วันที่ 24-28 เมษายน 2561 นี้

โดย อาจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมว ฟรี ในโครงการ "ตูบเหมียวน่ารัก ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า" วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 เม.ย. 2561

โดยสัตวแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ สมรูป
และสัตวแพทย์หญิง ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2561

เรื่อง :
โฟมดับเพลิง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มช.
ขอเชิญร่วมงาน "เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา" วันที่ 5 เมษายน 2561 นี้

อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์
สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
"ออฟฟิศซินโดรม" อย่าปล่อยให้ชีวิตการทำงานเหนื่อยล้า รู้ทันไว้ก็ดูแลตัวเองได้”

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความคืบหน้าเครื่องต้นแบบระดับโรงงานผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ฟรี 27 มี.ค. 61 นี้ ณ หอประชุม มช.

โดย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ไฟ : ชนิดและวิธีการดับไฟแต่ละประเภท

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฆ่าตัวตาย...ใครช่วยได้บ้าง...เราจะทำความเข้าใจและช่วยเหลือเพื่อนทุกข์อย่างไรในภาวะวิกฤต

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความรู้เกี่ยวกับหมอกควัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผลสำเร็จของการนำแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากน้ำมันปาล์มดิบ
สู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมและผิว ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการช้างบำบัด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าโครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Anger Management…
เมื่อเราโกรธ จะมีวิธีจัดการความโกรธในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร?

เรื่อง อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาหารชะลอวัย

โดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Sci MART ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานจริง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรววรรณ บุญญวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มช. เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 วันที่ 30 มี.ค. 61

โดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประยุกต์ใช้พลาสมากับการพัฒนางานเกษตรยุคใหม่

โดย อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
"Burn Out… ทำอย่างไรเมื่อประสบกับ “ภาวะหมดไฟ” ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน”

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28 บัตรบรอนซ์เงิน : ภาษาอังกฤษและจีน (เลือกอบรม 1 ภาษา) รับสมัครถึง 16 มี.ค. 61 นี้

โดย อ.ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวคิดดีๆ ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนยุค 4.0

โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ม.1-ม.6 ร่วมรอบรมวาดเส้น สีน้าและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 21 วันที่ 12-16 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : แม่มานในคัมภีร์ล้านนา

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาบัตรได้รับการรับรองจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : ข้อไม่พึงปฏิบัติของแม่มาน

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : การปฏิบัติตัวของแม่มาน

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเรียนการสอนยุคดิจิตัลสมัยใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เชิญร่วมงานเพลิน Plearn : Play&Learn กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี

โดย อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน
ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสต๊วจ แชนนอน (Stuart Shannon)
วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะการสื่อสารมวลชน มช. พัฒนาหลักสูตร หลอมรวมสาขาวิชา เปิด "บ้านสามหลัง"” เตรียมว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่นักสื่อสารมวลชนยุคใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เชิญร่วมวิ่ง Comic Run ออกกำลังพร้อมเก็บ Monster ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน CAMT Fest เล่นได้เรื่อง 17 ก.พ. นี้

โดย อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 วันที่ 12- 20 ก.พ. นี้

คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาติ) (IDEA)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน ธีรภาพวงศ์
ประธานหลักสูตร IDEA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : การรักษาครรภ์ และการคลอด

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : อาการแพ้ท้อง

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
ธาราบำบัด อีกหนึ่งวิธีรักษาทางกายภาพบำบัดในน้ำอุ่น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
บรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คุณไกรทอง ชมภูพื้น
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พืชสมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CAMT Fest เล่นได้เรื่อง
งานเดียวมีครบ เล่น กิน ช้อป โชว์ และวิ่ง 17 ก.พ. 2561 นี้

อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. ให้บริการหุ่นยนต์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คุณอุทิศ เมืองชุม
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการดำเนินชีวิต

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การ

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเมืองภายใต้การผลักดันเมืองเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองมรดกโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลั่นแกล้ง / รังแกกัน ในโรงเรียน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำในการใช้สมุนไพร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

โดย คุณชนันท์กานต์ ขันทอง
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่จังหวัดเชียงราย

คุณชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล
คุณวรารัตน์ อัมพะเสวต
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถานการณ์ แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางโลก และการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรไทยสู่สากล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรพล นธการกิจกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต
และสร้างทางเลือกสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ
คุณทิพาพร เรืองยศ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักไมโครกรีน จากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย
เพิ่มรายได้และมูลค่าสินค้าเกษตร

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาวะติดอินเตอร์เน็ตและติดเกม

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากภาวะไขมันพอกตับ

โดย คุณวิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมประกวด "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก"
และกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 8 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.