เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน อังคาร ที่   15 มกราคม 2562

เรื่อง : มช. ชูประเด็น “อาหาร” สู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก ส่งเสริม Food Safety
ยกระดับ OTOP / SMEs / Startup พร้อมสนับสุนน Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร
เน้นเศรษฐกิจแปรรูปมูลค่าสูง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 292)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.