ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ศูนย์สปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาล มช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 14วันที่อบรม/สัมมนา : (ยังไ่ม่ได้ระบุ)
เวลา : (ไ่ม่ได้ระบุ)

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 14

          สปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพทางธุรกิจสูงระดับโลก ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีอัตลักษณ์ในการกําหนดมาตรฐานการบริการดานสปาเพื่อสุขภาพและมีศักยภาพทางตลาดอย่างมาก โดยได้นำเอาภูมิปัญญาไทยเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี  การพัฒนาคุณภาพงานด้านสปาเพื่อสุขภาพที่มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เจ้าของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

            ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 5 – 19 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือจากสถาบันที่เรียน หรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
1.หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม  จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น
2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ  สุขภาพและความงาม เป็นต้น
3. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย  2-3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์ 
4. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

          โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน  สำหรับผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์  053 - 949138 , 053 – 935012  โทรศัพท์มือถือ 092- 5467309  โทรสาร  053 – 217145 หรือ เว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th[post:24 พฤศจิกายน 2560 11:19:27] (view: 181)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.