ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ หัวข้อ "Rethinking Development Studies in Southeast Asia: State of Knowledge and challenges"วันที่อบรม/สัมมนา : 07 มีนาคม 2558
เวลา : 09.00 - 16.00

ศนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน(RCSD) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา (CAS) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "Rethinking Development Studies in Southeast Asia: State of Knowledge and challenges" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 ณ สถานบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการพัฒนา และเพื่อค้นหาหัวข้อและความท้าทายใหม่ ในการศึกษาด้านการพัฒนาในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : data-150302110607.1

[post:02 มีนาคม 2558 11:06:07] (view: 180)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.