ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้”วันที่อบรม/สัมมนา : 03 กันยายน 2557
เวลา : 08.30

” สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้มีการแนะนำ “TPACK Model” เพื่อบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำตัวอย่างที่ดีในการนำไปใช้ และแนะนำโปรแกรมการสร้างสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้


[post:28 สิงหาคม 2557 14:29:08] (view: 180)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.