ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


บรรยายเรื่อง "ต้อหิน...ภัยมืดที่คุณไม่รู้ตัว"วันที่อบรม/สัมมนา : 25 ธันวาคม 2556
เวลา : 13.00

. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round) โดย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง "ต้อหิน...ภัยมืดที่คุณไม่รู้ตัว" โดย รศ.พญ.เกษรา พัฒนพิทูรย์ อ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:20 ธันวาคม 2556 11:17:26] (view: 180)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.