ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


สัมมนา “Smart IT for Executive Personal Assistants and Young Talents”วันที่อบรม/สัมมนา : 23 ธันวาคม 2556
เวลา : 13.30

 
� � � � สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา “Smart IT for Executive Personal Assistants
 and Young Talents” สำหรับเลขานุการผู้บริหาร เลขานุการคณะ/ส่วนงาน และผู้บริหารในอนาคตของทุกส่วนงาน�
�ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม TTN �สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ �เพื่อแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายในการใช้ระบบสื่อสาร และประสานงานภายในหน่วยงานด้วย
ระบบ Mail, Calendar, Microsoft Lync, SharePoint �แนะนำวิธีการใช้อีเมล ปฏิทิน Microsoft Lync ระบบสื่อสาร
แบบรวมศูนย์ และ SharePoint รวมถึงแนะนำแนวทางการใช้ระบบการสื่อสาร เพื่อประสานงานระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา[post:20 ธันวาคม 2556 11:16:36] (view: 181)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.