ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


อบรม “การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์”วันที่อบรม/สัมมนา : 18 ธันวาคม 2556
เวลา : 09.00

. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม เรื่อง “การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ให้แก่บุคลากร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 6 รอบ จำกัดเพียงรอบละ 50 คน ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itsc.cmu.ac.th/itsc2011/newsdetail.php?news_id=2783&newstype_id=1


[post:13 ธันวาคม 2556 16:23:05] (view: 182)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.