ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


สัมมนา “มองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี 2557”วันที่อบรม/สัมมนา : 18 ธันวาคม 2556
เวลา : 09:00

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดสัมมนาในหัวข้อ “มองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี 2557” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 หน่วยงานบรรยายถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ของการใช้นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้นโยบายต่างๆ ในการพัฒนา และกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อม และการจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของทางภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่งได้ที่ 0-5394-2235 ติดต่อคุณณิชกมล โพธิ์แก้ว หรือ e-mail: seminar.econcmu@gmail.com


[post:13 ธันวาคม 2556 16:22:00] (view: 181)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.