ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร พบพี่น้องชาวอำเภอสารภี


     สถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในเชียงใหม่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นมาบ้างแต่เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างแท้จริง ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน ของทุกปีเราจะเผชิญปัญหาฝุ่นหมอกควันที่ที่เกินมาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ
   
      ศาสตราจารย์ นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางคณะทำงานคืนลมหายใจบริสุทธ์ให้ชาวเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะได้จัดกิจกรรมคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร พบพี่น้องชาวอำเภอสารภี ในหัวข้อเรื่อง “อันตรายของฝุ่นควันพิษ PM 2.5”  ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลสารภี โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะมีการบรรยาย ”ผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพของประชาชน” โดย ศ. นพ. ชายชาญ  โพธิรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การดูแลรักษา และการใช้แอพพลิเคชันเพื่อติดตามสภาพอากาศ” โดย รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยาย “โครงการคืนลมหายใจบริสุทธ์ให้ชาวเชียงใหม่” โดย ศ.นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชาวอำเภอสารภีจะได้รับทั้งความรู้ การป้องกันตนเอง และตลอดจนตรวจสอบสภาวะฝุ่นหมอกควันได้ด้วยตนเอง จากโครงการ "คืนลมหายใจบริสุทธ์ให้ชาวเชียงใหม่" สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post:15 กุมภาพันธ์ 2562 14:07:28] (view: 12)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.