ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


อาจารย์ วิศวฯ อุตสาหการ มช. นำทีมวิจัย HAZE FREE THAILAND จัดสัมมนาหวังแก้ไข ป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดน


      เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเครือข่ายประเทศไร้หมอกควัน สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (HAZE FREE THAILAND) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง และ ผศ.ศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัมมนาให้ความรู้ (Capacity Building) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่าย (Networking) การแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดน International Seminar on Haze Free Networking in Upper ASEAN” มูลนิธิลุ่มน้ำโขง ประเทศพม่า รวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University of Laos และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ University of Health Science สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

       การลงพื้นที่ในประเทศพม่า โครงการฯ มีความร่วมมือกับมูลนิธิลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นเป็นมูลนิธิที่เน้นการพยาบาลแก่ผู้ยากไร้ ดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป จากการสัมภาษณ์มูลนิธิดังกล่าวถึงผลกระทบจากหมอกควัน ทำให้ทราบถึงปัญหาหลักด้านสุขภาพอันเป็นผลกระทบจากหมอกควัน คือ เยื่อบุตาอักเสบ ระบบทางเดินหายใจผิดปกติอันเนื่องจากการสูดดมควันพิษ จึงหารือแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการแก้ไข และเตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาหมอกควันแก่มูลนิธิฯ

       ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้เข้าร่วมบางส่วนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปิ่นปัว (โรงพยาบาล, คลินิก) กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว พร้อมทั้งนักศึกษาแพทย์ ปัญหาหลักที่พบจากการสัมภาษณ์อาจารย์รวมถึงนักศึกษา คือ สาเหตุของหมอกควัน เกิดจากการเผาขยะตามครัวเรือน ตลอดจนฝุ่นควันจากยานพาหนะ ทั้งยังกำลังมีการก่อสร้างจำนวนมากในประเทศดังกล่าว อันเนื่องจากการขยายตัวของเมือง นอกจากนี้   ควันที่เกิดจากการประกอบอาหารของร้านค้าต่าง ๆ ยังสร้างมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก การจัดประชุมให้ความรู้ในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจ พร้อมสร้างความตระหนักรับรู้ถึงปัญหาหมอกควันแก่จากประชาชน และนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก[post:11 กุมภาพันธ์ 2562 15:06:31] (view: 9)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.