ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561


     สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี 2561 จำนวน 24 ราย  โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 085092
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : เกษียณอายุ

2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธงชัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 107913
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : ประธานกรรมการบริหารและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายรัตน์  ปาละพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
 
4. เภสัชกร  ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนักศึกษา 127219
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท โพสเฮลท์แคร์  จำกัด
 
5. นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 154211
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
6. ศาสตราจารย์  ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 157963
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ศาสตราจารย์  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

7. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา 158048
 นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 165135
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. ดร.ทิพย์วรรณ   ปริญญาศิริ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัสนักศึกษา 188034
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เกษียณอายุราชการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 197640
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรการศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ

11. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2104169
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

12. นายพรอุดม  โชติมโนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2106060               
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ   
ตำแหน่งปัจจุบัน    :  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัด

13. นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2205014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มงานโรงงาน บริษัท  น้ำตาลมิตรผล  จำกัด

14. นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์
คณะมนุษยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2301095
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

15. นางจินตนา  จิตรสกุล
คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 2304007
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้าริช

16. นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2307017
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

17. ทันตแพทย์ ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2309041
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 

18. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2509031
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. นางศศิวิมล อยู่คงแก้ว
คณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2601281
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแอร์แลนด์โปรดั๊กชั่น จำกัด

20. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2606201
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ  มานะแซม 
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 2703014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

22. นางพิกุล ศรีมหันต์
คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3004461
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 3203045
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน  :  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24. พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ  พุทธานุรักษ์
คณะนิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3604248 
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้กำกับการ (สอบสวน) ปฏิบัติราชการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่


[post:10 มกราคม 2562 17:08:22] (view: 563)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายรัตน์ ปาละพงศ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายพรอุดม โชติมโนธรรม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางจินตนา จิตรสกุล
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ทันตแพทย์ ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางศศิวิมล อยู่คงแก้ว
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
นางพิกุล ศรีมหันต์
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.