ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม


          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งเป้ายุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มุ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการนึกถึงเป็นที่แรกในการแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

          รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “รับผิดชอบต่อสังคม” (CMU Societal Engagement) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม และมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย”  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี “ทุนเดิม” ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ในอีก 4 ปีข้างหน้าจะเน้นหนัก 3 เรื่องหลัก  คือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อาหารและผู้สูงอายุ และล้านนาสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี 3 ลักษณะ  ลักษณะที่ 1 งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ลักษณะที่ 2 งานวิจัยเพื่อนำไปสู่ผลเชิงพาณิชย์ ลักษณะที่ 3 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะนำมาสู่การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ด้านการทำงานเชิงรุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเน้น 3 ด้านหลักนี้และเริ่มสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมเพื่อให้เกิดผลกระทบสูง โดยโจทย์ที่นำมาใช้ในการวิจัยจะเป็นโจทย์ของชุมชนจริงๆ เราจะมีกลไกสนับสนุนให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพัฒนาโจทย์ร่วมกับชุมชนและดำเนินการวิจัยจนนำไปสู่ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการที่ได้ทำร่วมกับชุมชน

          ในอีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังใช้ทุนเดิมทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็สร้างโครงการใหม่ร่วมกับชุมชน ซึ่งในการทำงาน คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จะร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน  กลุ่ม SME ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรนานาชาติ  ตลอดจน นักวิชาการจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ .


[post:10 มกราคม 2562 16:52:29] (view: 126)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.