ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 พ.ย.นี้
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ CMU Open House ครั้งที่ 5 และคณะต่างๆ ระหว่างวันที่  8 - 9  พฤศจิกายน 2561


     รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยทัดเทียมกัน รวมถึงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางการศึกษาต่อระหว่างสถาบันการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย และระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาจะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ภายในห้องประชุมใหญ่ จะมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง และแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย และยังมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 61 สถาบัน มีการจัดตั้งบูธเพื่อให้แต่ละสถาบันการศึกษาแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 94 บูธ นอกจากนี้ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ และศาลาไทย จะมีการจัดคูหาให้แก่ทุกคณะ วิทยาลัย (CMU Zone) จำนวน 22 คูหา เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรของคณะ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ในห้องประชุมเล็ก จะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. และวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  หัวข้อ “แนะนำคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตอบข้อซักถาม โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการรับเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562”  โดย อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล  รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     นอกจากนี้ในงานดังกล่าว มีการจัด CMU Open House ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561  ภาคเช้า เวลา 09.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 –16.00 น. ตลอดทั้ง 2 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ภายในคณะและวิทยาลัย ทั้งหมด 19 ส่วนงาน ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

     การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 นี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ประมาณ 10,000 คน ตลอดทั้ง 2 วัน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://sites.google.com/view/eqd-cmu หรือสอบถามโทร. 0-5394-1408-9

     คลิกรับชมคลิปสัมภาษณ์รองอธิการบดี มช. ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Dkt4okPBQxE


[post:25 ตุลาคม 2561 10:36:44] (view: 743)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.