ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


Open House UDC-CMU


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาดูแลตนเองของผู้สูงอายุ แนะนำการปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน

          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงาน “โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย” และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการฯ และร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ติดตาม และให้คำแนะนำ อบรมหรือเสวนาในการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดศูนย์ฯ  จะมีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ แผนกรังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

           ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตลาดนัด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีการออกบูธจากหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ร่วมนำเสนอและอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน


[post:13 กันยายน 2561 16:17:42] (view: 100)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.