ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เปิด “สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า” โซลาร์เซลล์ ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy


           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์ Green and Clean ; Sustainability University มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การใช้งานสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม  โดยรถยนต์ 1 คัน สามารถชาร์จไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง  ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อนได้มากถึงร้อยละ 20 ในการดำเนินงานโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด และบริษัท บาร์เซโลน่า ออโต้ จำกัด  โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพอากาศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในฐานะ Partner โครงการ CMU Smart City / RTAF Smart Wing และจัดให้มีพิธีบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร   รักษาการแทนรองอธิการบดีในงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กายภาพและยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านการบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในระบบที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการจราจรและขนส่งมวลชน ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงระบบรถไฟฟ้าและการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้า โดยมีนโยบายในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ด้วยการลดใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดบริการรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จำนวน 60 คัน คันละ 12 ที่นั่ง ออกวิ่งรับผู้โดยสาร วนรอบมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 สาย ทุกวันไม่เว้นวันหยุด คิดเป็นระยะทาง 6,660 กิโลเมตรต่อวัน หรือ 2,023,400 กิโลเมตรต่อปี รองรับผู้โดยสารได้จำนวนสูงสุด 16,700 คนต่อวัน หรือ 5,097,024 คนต่อปี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้มากถึง 3,034 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน หรือ 601,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี   จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรถยนต์ และหันมาให้ความสำคัญการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ Green and Clean; Sustainability University มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินงาน “โครงการจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า  (Charging Station) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขึ้น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานศึกษาวิจัย ออกแบบและจัดสร้างสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซลาร์เซลล์ ติดตั้งไว้ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์แห่งนี้ จะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลายเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (SMART CITY)  เป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับนักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ และสังคม หันมาช่วยกันให้ความตระหนัก และให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนภาคการขนส่งมากขึ้น  เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต  และนำไปสู่การใช้พลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน

           ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทย เริ่มตื่นตัวและมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมียานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย 103,702 คัน แบ่งเป็น ยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งแบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 102,308 คัน   และยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle) 1,394 คัน   โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกออกแบบและติดตั้งให้สามารถรองรับยานยนต์ได้ทั้งรถแบบ Hybrid ที่มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Plugin Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า 100% (All Electric Car) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบที่มีหลายหัวจ่ายไฟฟ้าในชุดเดียว โดยมีหัวอัดประจุแบบ CHAdeMO, CCS Combo2 และ AC Type2 ซึ่งรองรับทั้งการอัดประจุแบบปกติ (Normal Charge และ Quick Charge) เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น ใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครั้งประมาณ 30-40 นาที สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ที่นั่ง  วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง  ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงร้อยละ 20  นับเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่สำคัญ   ที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          พิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซลาร์เซลล์ มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีในงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กายภาพและยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ และประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด (มหาชน)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ร่วมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ณ ลานจอดรถ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (EDRI-CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:09 สิงหาคม 2561 16:19:05] (view: 177)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.