ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


Summer นี้ไม่เหงา ลูกช้างหมวกขาว มช. ต่อเติมประสบการณ์นอกห้องเรียนสุดท้าทาย
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3  จำนวน 6 คน  ได้แก่ นางสาวอรพรรณ ชื่นประทุม  นางสาวกมลพรรณ กล้าณรงค์  นางสาวกมลวรรณ กวีวัฒน์ นางสาวชนมน ประพิณ นางสาวณัฐชยา ศรีมูล  และ นางสาวปิยะธิดา ทิมทอง  เดินทางไปยัง Mie University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  โดยอาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการพยาบาลในด้านต่างๆ อาทิ ด้านชุมชน ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Kinan Hospital เป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัด Mie มีลักษณะเป็นที่ราบภูเขา มีทะเล แม่น้ำ และลม จึงทำให้เกิดภัยพิบัติอยู่บ่อยๆ และ มีโอกาสไปเยี่ยมผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในชุมชม หมู่บ้าน Asari-go เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเพียง 48 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการจัดการด้านภัยพิบัติ  ด้านเทคโนโลยี  เยี่ยมชม 21st Int N Welfare Exhibition at Nagoya เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประเทศไทยยังไม่มีใช้  ด้านการเรียนการสอน นักศึกษามีโอกาสร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ของ Mie University โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ Clinical skills training center, Mie University เป็นห้อง Simulation Lab ที่ใช้ฝึกทักษะการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และพยาบาลที่รับเข้าทำงานใหม่  ก่อนกลับนักศึกษายังได้เสนอข้อมูลที่น่าสนใจของคณะฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นในงานเลี้ยงส่งการศึกษาดูงานอีกด้วย

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.นงลักษณ์  เฉลิมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 10 คน ได้แก่ นางสาวพัทธมน กันทะสี  นางสาวรุ่งนภา มาลา นางสาววาสิตา เขื่อนเพ็ชร์ นางสาวสมิตานัน สัมพันธ์นุกูล นางสาววริษฐา นกมีรอด นางสาวกนกพร สงวนชม นางสาวจิราวดี อุ่นเรือน นางสาวชุติกาญจน์ มะโนหาญ นางสาวณัฐณิชา สมจิตร  และ นางสาวปานิตา สิทธิกัน  เดินทางไปยัง Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งการเรียนการสอนด้านการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากความรู้ทางการพยาบาลแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และความร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต


คุณอัมพิกา สุวรรณบุตร บุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 6 คน ได้แก่ นางสาววรพัชชา ทองเจือ นางสาววัศยาภัทร ธรรมรักษ์ นางสาวสุริยาพร ชุ่มใจ นางสาวสิรินาฏ ตะริโย นางสาวสุพิชฌาย์ ห่อนบุญเหิม และ นางสาวไอลดา บุญเป็ง  เดินทางไปยัง Tzu Chi University Sciences and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านชุมชนในโรงพยาบาลในต่างประเทศ เข้าใจระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล และการเรียนการสอนด้านการพยาบาลในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Transcultural Nursing" และ "Temperature Nursing" ได้ศึกษาดูงานการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย Neurology and Neurosurgery, Tzu Chi Hospital นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนการสอน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง โดยมีอาจารย์ นักศึกษาอาสาสมัคร และอาสาสมัครจาก Tzu Chi Foundation ให้การต้อนรับและการช่วยเหลือเป็นอย่างดี
คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน[post:16 กรกฎาคม 2561 15:23:20] (view: 112)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.