ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะวิทย์ มช. เจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ


           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand Physics Olympiad : 17th TPhO) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมฟิสิกส์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์ให้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การจัดอบรมและพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ให้ได้มาตรฐาน

            ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ซึ่งปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน ได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ และพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ศูนย์ สอวน. แต่ละแห่ง สลับกันเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในแต่ละปี

           ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คือ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ประจำศูนย์ และครูสังเกตการณ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 1 ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนไทยก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่อันสำคัญครั้งนี้

           ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า  “คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่สอบแข่งขัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดงานว่า การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ แม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท. เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งกว่า คือการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสนใจศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เพราะในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนไทยของมูลนิธิ สอวน. นั้น คำนึงถึงการกระจายโอกาสไปยังนักเรียนทุกระดับ ทุกพื้นที่ โดยในปัจจุบันมีศูนย์ สอวน. อยู่ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมกว่า 14 แห่ง ที่ดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ามาสู่การแข่งขันระดับชาติ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิ สอวน. ได้ขยายการอบรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย เรียกว่า โรงเรียนขยายผล สอวน. และเมื่อปีการศึกษา 2559 ได้ขยายการจัดค่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม เรียกว่าโรงเรียนศูนย์ สอวน. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม”

            ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงความคาดหวังในการจัดแข่งขันครั้งนี้ว่า “ถึงแม้การแข่งขันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5 วัน และผู้ได้รับคัดเลือกก็จะมีเพียงจำนวนหนึ่ง แต่เชื่อว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ทั้งการเข้าค่าย การเตรียมงาน และการสอบ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่าย โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง สำหรับคณะครู อาจารย์ที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และจัดการสอบ ก็จะได้นำประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วนนักศึกษาพี่เลี้ยงและนักศึกษาช่วยงานก็จะได้เรียนรู้ระบบการทำงาน พัฒนาทักษะการเข้าสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและทรงคุณค่าของล้านนา และได้ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำราทางวิชาการเท่านั้น” 

          การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ จึงไม่ใช่แค่การสอบแข่งขัน แต่เป็นหนึ่งกระบวนการสำคัญ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและครูผู้สอนทั่วประเทศ

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าแข่งขันให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://17tpho.science.cmu.ac.th


[post:11 พฤษภาคม 2561 11:43:35] (view: 26)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล วงศ์จำรัส

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.