ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ม.เชียงใหม่ จับมือ ม.มัณฑะเลย์ ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 (2nd International Conference on Burma/Myanmar Studies / ICBMS II หรือ ICBMS II) ณ Convention Hall  มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ สหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561


          สืบเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ในการสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา (International Conference on Burma/Myanmar Studies) ทุก ๆ  2 ปี เริ่มตั้งแต่การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสหภาพเมียนมาร์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นักวิชาการชาวพม่ารุ่นใหม่ และส่งเสริมให้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิชาการพม่า นักวิชาการไทยและภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีความสนใจในประเด็นพม่าศึกษาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

          การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 (ICBMS II) ได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สหภาพเมียนมาร์ ร่วมด้วย Dr. Zaw Myint Muang มุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์ และคุณณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากภาครัฐและภาคประชาชน เป็นจำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย องค์กร หน่วยงานจากประเทศไทย สหภาพเมียนมาร์ และนานาประเทศที่ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับพม่าศึกษา ซึ่งในจำนวนนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากคณะต่าง ๆ เช่น คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอบทความทั้งแบบกลุ่ม (Panel) และแบบเดี่ยว (Individual)  และร่วมให้เกียรติเป็นผู้อภิปรายและผู้ดำเนินรายการในหลายหัวข้อ จำนวนกว่า 40 คน

          ในงานนี้ นักวิชาการอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตอบรับมาแสดงปาฐกถาพิเศษถึง 3 ท่าน คือ  
•    Dr. Tin Muang Muang Than นักวิจัยอาวุโสจาก ISEAS – Yusof Ishak Institute (เดิม Institute of Southeast Asian Studies) ประเทศสิงคโปร์ แสดงปาฐกถา เรื่อง “State and Managing Diversity in Myanmar”
•    รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แสดงปาฐกถา เรื่อง “Reform Legacy: People and Society in a Stream of Disharmonious Changes”  และ
•    Prof. Dr. Frauke Kraas, Chair for Human Geography, Institute of Geography, University of Cologne ประเทศเยอรมณี แสดงปาฐกถา เรื่อง Transformation Processes in Myanmar: Recent Developments”

          ในการประชุมนี้ มีการนำเสนอบทความทางวิชาการแบบกลุ่มถึง 16 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยบทความที่นำเสนอถึง 258 บทความ และมีการจัดเวทีเสวนาโต๊ะกลมแบบพิเศษอีกถึง 8 เวที การนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มย่อยเป็นไปด้วยความคึกคักและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนองานอย่างเปิดกว้าง ทำให้บรรยากาศการจัดการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกันเองและมีประสิทธิภาพ และนับเป็นการประชุมที่มีเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในประเด็นพม่า/เมียนมาศึกษา ซึ่งนำไปสู่การสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการระหว่างกลุ่มนักวิชาการเหล่านี้ต่อไป

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างสีสัน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวหนังสือของสำนักพิมพ์ University of Washington Press, 2016 เรื่อง Mapping Chinese Rangoon: Place and Nation among the Sino-Burmese  โดย Jayde Lin Roberts และสำนักพิมพ์ University Press of Colorado, 2017 เรื่อง The Lisu: Far from the Ruler โดย Michele Zack ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวและประเด็นน่าสนใจในหนังสือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง การออกบู้ธจัดจำหน่ายหนังสือชุดต่างๆ ของศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Mandalay: From Historical Perspective โดยอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์

          ในพิธีปิดการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ RCSD คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Prof. Dr. Thida Win อธิการบดี มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกล่าวปิดงาน และเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในอีก 2 ปีข้างหน้า

---------------------------------------------------------

กองวิเทศสัมพันธ์ รายงาน
[post:12 มีนาคม 2561 13:52:30] (view: 15)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.