ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ลำดับการถ่ายรูปหมู่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561


วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
Stand 1 (ไร่ฟอร์ด)
เวลา 05.45 น.    คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
เวลา 06.05 น.        คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 06.20 น.        คณะสังคมศาสตร์
เวลา 06.40 น.        คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 07.10 น.    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา 07.25 น.    คณะเกษตรศาสตร์

Stand 2 (ไร่ฟอร์ด)
เวลา 05.45 น.    คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 06.05 น.        คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี)
เวลา 06.35 น.    คณะเศรษฐศาสตร์
เวลา 07.05 น.    คณะการสื่อสารมวลชน
เวลา 07.25 น.    คณะนิติศาสตร์
เวลา 07.45 น.    บัณฑิตวิทยาลัย

Stand 3 (หน้าลานพระบรมรูปฯ คณะแพทยศาสตร์)
เวลา 06.15 น.        คณะสัตวแพทยศาสตร์
เวลา 06.35 น.    คณะสาธารณสุขศาสตร์
เวลา 06.50 น.        คณะทันตแพทยศาสตร์
เวลา 07.15 น.    คณะเทคนิคการแพทย์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 07.30 น.    คณะเทคนิคการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561
Stand 1 (ไร่ฟอร์ด)

เวลา 05.45 น.    คณะมนุษยศาสตร์
เวลา 06.15 น.        คณะวิจิตรศิลป์
เวลา 06.35 น.    คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 06.55 น.        คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

Stand 2 (ไร่ฟอร์ด)
เวลา 05.45 น.    คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 06.10 น.        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
เวลา 06.35 น.    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 06.55 น.        คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

Stand 3 (หน้าลานพระบรมรูปฯ คณะแพทยศาสตร์)
เวลา 05.45 น.    คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 06.05 น.        คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
เวลา 06.25 น.        คณะเภสัชศาสตร์
เวลา 06.45 น.        คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
เวลา 07.00 น.    คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
[post:12 มกราคม 2561 14:48:59] (view: 34)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.