ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ขึ้น ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ให้แก่บัณฑิตทุกคนได้ทราบ รวมถึงการแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ทั้งในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งระบุให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิด

          ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบางรายยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตแต่งกายในพิธีตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด  เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและแตกต่างจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  มีเนื้อหาดังนี้

1.    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันหลักการที่ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2560

2.    ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด และประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถร้องขอต่อมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไป ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยให้ผู้ปกครอง (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย และให้คณะกลั่นกรองในเบื้องต้นเป็นรายกรณี โดยมีการสืบหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ของผู้เสนอขอแต่ละรายว่า ได้ปฏิบัติตนหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย  ให้คณะรวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

3.    คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 ให้เป็นที่สิ้นสุด

4.    ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 (FIN)

[post:26 ธันวาคม 2560 16:13:51] (view: 1712)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.