ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. ขยายเวลาส่งประกวดวิดีโอคลิป ถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย ถึง 31 ม.ค. 2561


          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิดีโอคลิป เข้าร่วมประกวดประกวดวิดีโอคลิปถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเคลื่อนไหว (Video Clip) ความยาว 3 - 5 นาที  ผ่านมุมมองความประทับใจ รวมถึงการนำเสนอที่สื่อถึงมหาวิทยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้กำหนดอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of Excellence)  โดยใช้เพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้แก่ เพลง ร่มแดนช้าง  มช.รำลึก  มช.วันนี้  ร่มแก้วถิ่นขวัญ  มช.ตรึงใจ และ ศักดิ์ศรี มช. 

           ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 บทเพลง แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ การได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพถ่ายเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นได้แก่  ฝั่งสวนสัก สวนดอก ไร่แม่เหียะ ศูนย์การศึกษา มช. (หริภุญไชย จ.ลำพูน) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (จ.สมุทรสาคร)  หรือกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีต่างๆ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ มาก่อน รวมทั้งสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Line และอื่นๆ เป็นภาพที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด) แต่สามารถนำภาพในอดีตมาเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้องานทั้งหมด ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถถ่ายทำด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ในกรณีที่ถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน หรือมีโทษ ทางผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  http://atcmu.cmu.ac.th

           การประกวดกิจกรรมบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหวครั้งนี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดไว้ 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 

           ผู้สนใจ ดาวน์โหลดระเบียบการ พร้อมใบสมัครและบทเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เว็บไซต์ http://atcmu.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941303 และ 053-944444 หรือ มือถือ 0 81081 5602

.................................................................................

ประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน


 [post:18 ธันวาคม 2560 09:54:30] (view: 7)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.