ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการวิจัย 4.0


       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

       รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นการใช้ความเป็นเลิศทางวิชาการ และจุดแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ประกอบด้วย
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและผู้สูงอายุ(Food & Health, and Aging Innovation)
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :  นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ รวมถึงสร้างวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้แก่สังคมภายใน (นักศึกษา บุคลากร) และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :  นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ  (Food & Health, and Aging Innovation)  มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ ที่สร้างรายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคม โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) และ ภาคสังคม ในการนำนวัตกรรมไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะบริการข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ รวมทั้งทำงานวิจัยเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร (Dietary transformation) ของตลาดในประเทศและตลาดโลก ด้วยการบูรณาการ Digital tech, Bio tech และเทคโนโลยีอื่น ๆ  

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :  นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)  มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนา และนำความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์"Creative Lanna

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ :  วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม  มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบและพัฒนานักวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการทั้งที่ยกอันดับของมหาวิทยาลัย (World Ranking) หรือมีการนำไปใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างกลไกและความร่วมมือในการบูรณาการการทำวิจัย นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในรูปแบบการสานพลังประชารัฐเพื่อให้เกิด Start-up และ Spin-off ในอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตามแผนภาพด้านล่างนี้[post:13 กันยายน 2560 12:13:09] (view: 588)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
Technology Transfer: Patents/Startups/ Spin-offs (Research Commercialization)
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
Start-up และ Spin-off ในอุตสาหกรรมใหม่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.