RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยมีหน่วยงานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนนำหลักในการจัดงานจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธการดำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อาธิ ผู้แทนจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา จะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารการร่วมงานได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th หรือ Facebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโทรศัพท์ 053-943625 ,053-943637
[25 พ.ค 2561]
International Yoga Day - IYD
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อินเดียศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล หรือ The 4th International Yoga Day - IYD ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat และ โยคะบ้านครูนก มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธีกิจกรรมจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง และรับประทานอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมโยคะในปีนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมโยคะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/x9XFSBI4t28x4yUC3 โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 500 ท่านแรกเท่านั้น จะได้รับอีเมล์ตอบรับเป็นหลักฐาน เพื่อนำมารับเสื้อที่ระลึกงานวันโยคะสากล จากสถานทูตเอกอัครราชอินเดีย ประจำประเทศไทย
[21 พ.ค 2561]
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา ผุ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00-16.00น.ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/oj6dDx ตรวจสอบรายชื่อ --> https://goo.gl/Nk9Vxx รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร--> https://goo.gl/jVqZLz สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592
[17 พ.ค 2561]
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1)
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 053-942920
[18 เม.ย 2561]
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน บริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้บริการการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง, 100 ที่นั่ง และห้องขนาดใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วย เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สัญญาน WIFI ที่ทั่วถึงครอบคลุมทุกอาคาร มีอาคารหอพักขนาด 48 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 144 คน และบ้านพักรับรอง ด้านกีฬาและสันทนาการ ศูนย์การศึกษาฯ มีสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล แบตมินตัน และจักรยาน ให้บริการ พร้อมด้วยรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์การศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 053 553 177 เว็บไซต์ www.hec.oop.cmu.ac.th และ facebook.com/hariphunchaicmu
[16 มี.ค 2561]
คณะการสื่อสารมวลชน นำคณะจาก University of Yangon เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2560]
ถวาย "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ถวายแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สืบเนื่องจากที่ได้โปรดเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประทานพระนามพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และเมตตาเดินทางมาถึงสองครั้งเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[20 ก.ย 2560]
พิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU โดยมี Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Masao Furuyama อธิการบดี Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ เมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ H.E. Mr. Kazunori Kawada, Consul-General of Japan, Chiang Mai, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D. Vice Chairman of University Council Acting President of Chiang Mai University together with Professor Masao Furuyama, President of Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan and the CMU administrators attended the opening ceremony of the Joint Master's Degree Program in Architecture and the KIT Office @ Chiang Mai University. The Joint Master's Degree Program in Architecture is a collaborative adventure between CMU's Faculty of Architecture and KIT's Graduate School of Science and Technology, and offers student an excellent opportunity to earn an international Master's Degree Program in Architecture The KIT Office @ CMU, which provides academic services along with general knowledge about KIT, benefiting both KIT and CMU students, professors and researchers, in their study and research activities, and will also support and enhance academic partnership and collaboration between CMU and KIT.
[31 ส.ค 2560]
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560 เรื่อง การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เรื่อง การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาฯปี 2561 ต่อไป เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
[20 ส.ค 2560]
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา "สายใยรักไบโอ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา "สายใยรักไบโอ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 และร่วมปลูกพันธุ์ป่าในพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[01 ส.ค 2560]
"ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่อพ.สธ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วมกันปลูกต้นสักจำนวน 152 ต้น ตามโครงการ "ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน (อพ.สธ.-มช.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
[17 ส.ค 2559]
RSS Feed
RSS
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.