RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมย่อย 2 : การสร้างร้านอาหารนำร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ซึ่งเสนอโครงการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 มีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เดือนกันยายน 2561 โดยในปี 2561 นี้ ถือเป็นระยะที่ 1 ของการดำเนินงาน มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงอาหาร อมช. จำนวน 8 ร้าน โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ร้าน โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 31 ร้าน โรงอาหารหอพัก 40 ปี จำนวน 11 ร้าน และหอพักสีชมพู จำนวน 1 ร้าน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมสุขลักษณะที่ดี (GHP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการคัดเลือกร้านอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ GHP ให้เป็นร้านอาหารนำร่องต้นแบบให้กับร้านอาหารอื่นๆ ในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมบรรยายระบบ GHP ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีการอบรมผู้ตรวจประเมินจำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มีการตรวจประเมินร้านอาหารในมาตรฐานเดียวกัน กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาระบบ GHP ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยทีมวิทยากร 2 ท่าน ต่อ 3 ร้านค้า กิจกรรมที่ 3 ประเมินสถานประกอบการเป็นร้านนำร่องของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ร้าน หรือมากกว่า หากผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 2 นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หอพัก 40 ปี หอสีชมพู และโรงอาหาร อมช. เป็นอย่างดีรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
[12 ก.ค 2561]
ศวท-มช. นำเครื่องพลาสมาอากาศบำบัดแผลติดเชื้อ-เครื่องตรวจวัดความดันจากนิ้วมือ เข้าทดสอบการใช้งานกับอาสาสมัคร
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องพลาสมาอากาศบำบัดแผลติดเชื้อ และเครื่องตรวจวัดความดันจากนิ้วมือ โดยสตาร์ทอัพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทดสอบกับอาสาสมัคร ณ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
[06 ก.ค 2561]
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2-5 คน ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลา (ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ คนละ 1,000 บาท) 2. เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชเนกขัมมจาริณี ทั้งนี้ สามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะเข้าร่วมบวชฯ และนำส่งปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ มายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 43625,43631,43634 โทรสาร 43625 ,(053) 222 680 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://goo.gl/cni8oE ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการใช้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ได้ที่ --> https://goo.gl/X2FoDU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943-625 ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร 053-943631, นางสาวชนาภา คำวงค์ โทร 053-943634 นางสาววาสนา มาวงค์ โทร 053-943625
[27 มิ.ย 2561]
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพียง พรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[26 มิ.ย 2561]
อบจ.ลำพูนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทุกระดับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนระหว่างระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "จิตอาสาคืออะไร ทำไมต้องจิตอาสา" และ "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[25 มิ.ย 2561]
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน บริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้บริการการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง, 100 ที่นั่ง และห้องขนาดใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วย เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สัญญาน WIFI ที่ทั่วถึงครอบคลุมทุกอาคาร มีอาคารหอพักขนาด 48 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 144 คน และบ้านพักรับรอง ด้านกีฬาและสันทนาการ ศูนย์การศึกษาฯ มีสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล แบตมินตัน และจักรยาน ให้บริการ พร้อมด้วยรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์การศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 053 553 177 เว็บไซต์ www.hec.oop.cmu.ac.th และ facebook.com/hariphunchaicmu
[16 มี.ค 2561]
คณะการสื่อสารมวลชน นำคณะจาก University of Yangon เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2560]
ถวาย "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ถวายแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สืบเนื่องจากที่ได้โปรดเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประทานพระนามพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และเมตตาเดินทางมาถึงสองครั้งเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[20 ก.ย 2560]
พิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU โดยมี Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Masao Furuyama อธิการบดี Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ เมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ H.E. Mr. Kazunori Kawada, Consul-General of Japan, Chiang Mai, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D. Vice Chairman of University Council Acting President of Chiang Mai University together with Professor Masao Furuyama, President of Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan and the CMU administrators attended the opening ceremony of the Joint Master's Degree Program in Architecture and the KIT Office @ Chiang Mai University. The Joint Master's Degree Program in Architecture is a collaborative adventure between CMU's Faculty of Architecture and KIT's Graduate School of Science and Technology, and offers student an excellent opportunity to earn an international Master's Degree Program in Architecture The KIT Office @ CMU, which provides academic services along with general knowledge about KIT, benefiting both KIT and CMU students, professors and researchers, in their study and research activities, and will also support and enhance academic partnership and collaboration between CMU and KIT.
[31 ส.ค 2560]
"ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่อพ.สธ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วมกันปลูกต้นสักจำนวน 152 ต้น ตามโครงการ "ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน (อพ.สธ.-มช.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
[17 ส.ค 2559]
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.