RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
ลงพื้นที่การจัดสร้าง "ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย" ในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร มช. เพื่อหารือการดำเนินการและลงพื้นที่ในการจัดสร้าง "ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย" ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[08 ม.ค 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิจิตรศิลป์" ณ ศูนย์การศึกษามช. "หริภุญไชย" จ.ลำพูน
รองศาสตราจารย์ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์อัศวินีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิจิตรศิลป์" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30 - 16:30 น. ณ อาคาร HPB 5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[27 ธ.ค 2561]
ศูนย์การศึกษา มช. "หริภุญไชย" ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานศูนย์การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามเส้นทางสิริมงคล รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านจุดสำคัญ อาทิ วัดพระธาตุหริภุชชัย, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดมหาวัน, วัดจามเทวี, วัดก่อม่วง , วัดป่าเหว , วัดต้นผึ้ง , วัดสวนดอก , ถึงประตูช้างสีเลี้ยวขวาเรียบคูเมือง เข้าจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน
[11 ธ.ค 2561]
RSS Feed
RSS
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.