RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก 5 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่สังคม ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[13 ก.พ 2561]
โครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาฝรั่งเศส) โดยมุ่งให้นักศึกษาได้นำเอาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์กับความสามารถด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการแสดงละครเวที ด้านการขับร้อง และนำเสนอผลงานที่มีความสร้างสรรค์ของแต่ละชั้นปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์
[13 ก.พ 2561]
พิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3201118 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการ และ ดร.บุญทา ชัยเลิศ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) รหัสประจำตัวนักศึกษา 42400063 ภาควิชาการท่องเที่ยว ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ลานร่มไม้
[24 ม.ค 2561]
คณะการสื่อสารมวลชน นำคณะจาก University of Yangon เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2560]
ถวาย "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ถวายแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สืบเนื่องจากที่ได้โปรดเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประทานพระนามพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และเมตตาเดินทางมาถึงสองครั้งเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[20 ก.ย 2560]
พิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU โดยมี Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Masao Furuyama อธิการบดี Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ เมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ H.E. Mr. Kazunori Kawada, Consul-General of Japan, Chiang Mai, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D. Vice Chairman of University Council Acting President of Chiang Mai University together with Professor Masao Furuyama, President of Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan and the CMU administrators attended the opening ceremony of the Joint Master's Degree Program in Architecture and the KIT Office @ Chiang Mai University. The Joint Master's Degree Program in Architecture is a collaborative adventure between CMU's Faculty of Architecture and KIT's Graduate School of Science and Technology, and offers student an excellent opportunity to earn an international Master's Degree Program in Architecture The KIT Office @ CMU, which provides academic services along with general knowledge about KIT, benefiting both KIT and CMU students, professors and researchers, in their study and research activities, and will also support and enhance academic partnership and collaboration between CMU and KIT.
[31 ส.ค 2560]
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560 เรื่อง การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เรื่อง การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาฯปี 2561 ต่อไป เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
[20 ส.ค 2560]
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา "สายใยรักไบโอ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา "สายใยรักไบโอ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 และร่วมปลูกพันธุ์ป่าในพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[01 ส.ค 2560]
ประมวลภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามช. "หริภุญไชย" ลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาดหน้าตัก 1.26 เมตร สูง 1.68 เมตร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน
[12 มิ.ย 2560]
ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีฯในวันและเวลาดังกล่าว และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ในวันงานพิธีฯ และที่งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053 943 045 www.facebook.com/cmupco และเพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอมอบพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคลเป็นการขอบคุณผู้มีจิตกุศลที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
[06 มิ.ย 2560]
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา วันที่ 20 เม.ย. นี้ ณ ลานสัก มช.
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน และร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๙ น. ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ - ๙๔๓ ๐๔๕ www.facebook.com/cmupco หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. ๐๕๓ - ๕๕๓ ๑๗๗ www.facebook.com/hariphunchaicmu ติดตามข่าวพิธีเททองหล่อฯได้ที่ https://www.facebook.com/events/1098216540322527/
[18 เม.ย 2560]
"ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่อพ.สธ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วมกันปลูกต้นสักจำนวน 152 ต้น ตามโครงการ "ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน (อพ.สธ.-มช.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
[17 ส.ค 2559]
RSS Feed
RSS
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.