RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
พิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษา มช. "หริภุญไชย"
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" (Center of Clean Energy Development for Green University) เพื่อเป็นสถานีทดลองงานวิจัย ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงานเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนสีเขียวที่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานและได้ใช้พลังงานที่สะอาด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[19 ก.ค 2561]
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพียง พรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[26 มิ.ย 2561]
อบจ.ลำพูนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทุกระดับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนระหว่างระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "จิตอาสาคืออะไร ทำไมต้องจิตอาสา" และ "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[25 มิ.ย 2561]
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน บริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้บริการการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง, 100 ที่นั่ง และห้องขนาดใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วย เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สัญญาน WIFI ที่ทั่วถึงครอบคลุมทุกอาคาร มีอาคารหอพักขนาด 48 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 144 คน และบ้านพักรับรอง ด้านกีฬาและสันทนาการ ศูนย์การศึกษาฯ มีสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล แบตมินตัน และจักรยาน ให้บริการ พร้อมด้วยรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์การศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 053 553 177 เว็บไซต์ www.hec.oop.cmu.ac.th และ facebook.com/hariphunchaicmu
[16 มี.ค 2561]
คณะการสื่อสารมวลชน นำคณะจาก University of Yangon เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2560]
ถวาย "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ถวายแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สืบเนื่องจากที่ได้โปรดเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประทานพระนามพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และเมตตาเดินทางมาถึงสองครั้งเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[20 ก.ย 2560]
พิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU โดยมี Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Masao Furuyama อธิการบดี Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ เมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ H.E. Mr. Kazunori Kawada, Consul-General of Japan, Chiang Mai, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D. Vice Chairman of University Council Acting President of Chiang Mai University together with Professor Masao Furuyama, President of Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan and the CMU administrators attended the opening ceremony of the Joint Master's Degree Program in Architecture and the KIT Office @ Chiang Mai University. The Joint Master's Degree Program in Architecture is a collaborative adventure between CMU's Faculty of Architecture and KIT's Graduate School of Science and Technology, and offers student an excellent opportunity to earn an international Master's Degree Program in Architecture The KIT Office @ CMU, which provides academic services along with general knowledge about KIT, benefiting both KIT and CMU students, professors and researchers, in their study and research activities, and will also support and enhance academic partnership and collaboration between CMU and KIT.
[31 ส.ค 2560]
"ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่อพ.สธ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วมกันปลูกต้นสักจำนวน 152 ต้น ตามโครงการ "ทันตะรวมใจ : ร่วมใจปลูกป่า" ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน (อพ.สธ.-มช.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
[17 ส.ค 2559]
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.