RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
ลงพื้นที่การจัดสร้าง "ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย" ในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร มช. เพื่อหารือการดำเนินการและลงพื้นที่ในการจัดสร้าง "ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย" ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[08 ม.ค 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิจิตรศิลป์" ณ ศูนย์การศึกษามช. "หริภุญไชย" จ.ลำพูน
รองศาสตราจารย์ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์อัศวินีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิจิตรศิลป์" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30 - 16:30 น. ณ อาคาร HPB 5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[27 ธ.ค 2561]
RSS Feed
RSS
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.