RSS News

RSS News

RSS Feed
RSS
การเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงาน ณ Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีกำหนดเดินทางไปเยือน Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT), Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้ง Sino-Thai Green Biomanufacturing Joint Research Center และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Technology Match Making ร่วมกับบริษัท Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co Ltd ที่มีความต้องการ “The Use of Synthetic Biology for Bioenergy and Biotechnology” รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติในรูปแบบ keynote lecture presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2018 Qingdao International Technology Transfer Conference – Synthetic Biology Workshop” ณ Lecture Hall 214, QIBEBT, CAS, Qingdao ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการก่อตั้ง Sino-Thai Green Biomanufacturing Joint Research Center กับ Professor Dr. Fuli Li ให้กับสำนักข่าว Qingdao TV และสำนักพิมพ์ต่างๆ ใน Qingdao ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ ยังได้รับรางวัล “Cooperation and Contribution to International Partnership for Synthetic Biology - Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT)” จาก Director General of QIBEBT – Professor Dr.Hui Peng ในกิจกรรมการสถาปนา Synthetic Biology Technology Innovation Center of Shandong Province
[16 พ.ย 2561]
คณบดี อก.มช. ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาฯ ซึ่งจัดโดย บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เรื่อง "อาหารปลอดภัย" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดในระดับสากลอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th ในหัวข้อ "เทรนด์ล่ามาแรงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
[16 พ.ย 2561]
พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณบดี และคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณาจารย์ของคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Norlia Muhamad, Head of School of Food Industry, Faculty of Bioresources and Food Industry พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 13 คนจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ คณะนักศึกษาจาก UniSZA ได้มีการแสดงศิลปะการเต้นรำประจำชาติให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ และยังได้แวะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของคณะฯ ในช่วงบ่าย นักศึกษาของทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารประจำชาติ วัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ
[09 พ.ย 2561]
งานสืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561” โดยมี ฯพณฯ เหริน อี้เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมากล่าวโอวาทเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์เสิ่น อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศรัณภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวี จันทร์ส่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ
[02 พ.ย 2561]
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า มช. และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
[02 พ.ย 2561]
หารือการจัดกิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อนของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา มช.ฯลำพูน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2561]
พิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษา มช. "หริภุญไชย"
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว" (Center of Clean Energy Development for Green University) เพื่อเป็นสถานีทดลองงานวิจัย ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงานเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนสีเขียวที่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานและได้ใช้พลังงานที่สะอาด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[19 ก.ค 2561]
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพียง พรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[26 มิ.ย 2561]
อบจ.ลำพูนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทุกระดับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนระหว่างระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "จิตอาสาคืออะไร ทำไมต้องจิตอาสา" และ "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[25 มิ.ย 2561]
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน บริการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้บริการการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง, 100 ที่นั่ง และห้องขนาดใหญ่ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วย เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สัญญาน WIFI ที่ทั่วถึงครอบคลุมทุกอาคาร มีอาคารหอพักขนาด 48 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 144 คน และบ้านพักรับรอง ด้านกีฬาและสันทนาการ ศูนย์การศึกษาฯ มีสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล แบตมินตัน และจักรยาน ให้บริการ พร้อมด้วยรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในศูนย์การศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 053 553 177 เว็บไซต์ www.hec.oop.cmu.ac.th และ facebook.com/hariphunchaicmu
[16 มี.ค 2561]
คณะการสื่อสารมวลชน นำคณะจาก University of Yangon เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[16 ต.ค 2560]
ถวาย "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ถวายแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สืบเนื่องจากที่ได้โปรดเมตตาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประทานพระนามพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และเมตตาเดินทางมาถึงสองครั้งเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[20 ก.ย 2560]
พิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU โดยมี Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Masao Furuyama อธิการบดี Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ เมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ H.E. Mr. Kazunori Kawada, Consul-General of Japan, Chiang Mai, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D. Vice Chairman of University Council Acting President of Chiang Mai University together with Professor Masao Furuyama, President of Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan and the CMU administrators attended the opening ceremony of the Joint Master's Degree Program in Architecture and the KIT Office @ Chiang Mai University. The Joint Master's Degree Program in Architecture is a collaborative adventure between CMU's Faculty of Architecture and KIT's Graduate School of Science and Technology, and offers student an excellent opportunity to earn an international Master's Degree Program in Architecture The KIT Office @ CMU, which provides academic services along with general knowledge about KIT, benefiting both KIT and CMU students, professors and researchers, in their study and research activities, and will also support and enhance academic partnership and collaboration between CMU and KIT.
[31 ส.ค 2560]
RSS Feed
RSS

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.