CMU RSS Hot News : ข่าวเด่น มช. CMU RSS Hot News https://www.cmu.ac.th Sun, 18 Feb 2018 02:45:44 +0700 คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้ และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33133 http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=9241 Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0700 ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33131 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก 5 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่สังคม ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1764 Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0700 โครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33130 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาฝรั่งเศส) โดยมุ่งให้นักศึกษาได้นำเอาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์กับความสามารถด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการแสดงละครเวที ด้านการขับร้อง และนำเสนอผลงานที่มีความสร้างสรรค์ของแต่ละชั้นปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1763 Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0700 การบรรยายพิเศษเรื่อง พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ:เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33129 ศูนย์ล้านนาศึกษา และศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ:เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน บรรยายโดย คุณทวีป ฤทธินภากร นักเขียนและนักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมพม่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1762 Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0700 มช. เชิญร่วมโหวต VDO Clip ประกวดบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหว#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33128 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2283 Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0700 คึกคัก นักวิ่งกว่า 5,500 คน ร่วมวิ่งการกุศล CMU-Chiang Mai Marathon 2018#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33126 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2277 Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0700 CAMT FEST#1 เล่นได้เรื่อง งานเดียวมีครบ เล่น กิน ช้อป โชว์ และวิ่ง 17 ก.พ. 2561 นี้ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33121 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2275 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 งานวิจัย มช. ในบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อภาคเหนือ 4.0#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33120 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2273 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ) จบแล้วมีงานรองรับทันที#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33119 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2271 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 รับปริญญารักษ์โลก มช. ใช้รถไฟฟ้าผ่าน app แบบ real-time บริการประทับใจ ลดคาร์บอน 3 ตัน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33118 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2274 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 ประชุมคณะทำงานด้านช้างเลี้ยงเอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33117 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2272 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI-KUM) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33116 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2270 Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33115 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/CMUBookFari060261 Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33114 ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2561 http://library.cmu.ac.th/prcorner/edatabases_LyellCollection Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0700 เชิญร่วมงานเพลิน Plearn - Play&Learn กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33112 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2268 Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มช.#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33111 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2267 Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0700 คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา Video Conference โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช อาทิตย์ที่ 22 เม.ย.61 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33109 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2265 Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33108 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ College of Humanties and Social Sciences, Pukyong National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1754 Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0700 งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ครั้งที่ 30#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33107 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1753 Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0700 การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ เป็นประธานในการจัดอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บรรยายโดยคณะวิทยากรจากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1751 Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0700 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33098 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2263 Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0700 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33097 คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Yuzhe Yang นักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ "การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ" หัวข้อ:เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1745 Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0700 พิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33096 คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3201118 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการ และ ดร.บุญทา ชัยเลิศ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) รหัสประจำตัวนักศึกษา 42400063 ภาควิชาการท่องเที่ยว ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ลานร่มไม้ http://www.human.cmu.ac.th/shownews.php?activityid=1750 Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0700 24 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33095 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2262 Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0700 มช. มอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 54 ปี วันที่ 24 ม.ค.2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33094 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2261 Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 52#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33093 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2260 Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0700 มช. ยืนยันหลักสูตรภาษาเยอรมันมีคุณภาพมากว่า 50 ปี แจงเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษียณ ลาออกและลาศึกษาต่อ ทำให้จำนวนอาจารย์ต่ำกว่าเกณฑ์ #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33090 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2257 Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0700 วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33081 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2256 Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดให้บริการยืมหนังสืออ้างอิง#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33079 http://library.cmu.ac.th/prcorner/sites/default/files/file_releases/4.Borrow%20reference%20book.pdf#overlay-context=PosterPR_2561 Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33078 http://library.cmu.ac.th/prcorner/BloodDay61 Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33075 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2251 Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 +0700 ลำดับการถ่ายรูปหมู่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33074 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2252 Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33073 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1074 Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0700 โครงการเด่น ไตรมาสแรก ปี 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33069 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2250 Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33067 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2248 Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0700 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 61 พื้นที่ศรีบัวบาน#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33064 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนอาหารและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพิ้นที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายดำรัส แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จังหวัดลำพูน http://www.hec.oop.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=223&acmain_id=1 Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0700 คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33063 http://www.ph.cmu.ac.th/?p=452 Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2560#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33056 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/prcorner/Training2_60 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 สำนักหอสมุดให้บริการ EBSCO Discovery Service (EDS) ระบบสืบค้น Single Search#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33055 บริการสืบค้นวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ. บอกรับจำนวน 13 ฐาน ผ่านกล่องสืบค้นที่เดียว http://library.cmu.ac.th/cmul/th#tab_css Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรม ฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33053 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2246 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องเรียนวัดโชติกุลสุวรรณาราม (หมูบุ่น) #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33051 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2244 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มช. คว้ารางวัลชนะเลิศข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กจากสถาบันอิสรา #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33049 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1072 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster award 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33048 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1071 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จากโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33047 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1070 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 อาจารย์ อก. มช. คว้ารางวัล เหรียญทองแดง #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33046 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1069 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาทันตแพทย์ ชนะเลิศประกวดผลงานวิจัย "Top Award" ในโครงการ The 20th Student Clinician Research Program ประจำปี 2560#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33045 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1067 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัล Country champion และ Second place percentage gain, Thailand#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33044 https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1066 Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0700 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33034 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2240 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0700 Brave Friend CMU โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “กล้าไหมที่จะปฏิบัติตามกฎจราจร”#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33019 http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=b3pJM3AzajVCUUE4STI1eEcyUmpFYUFBRTNFdU1UY1BweVNJSng5dW4wY1ZKSjEwRDFWbEZhV0VJMjg1SFNSOUNEPT0=&v=0.7708645737765105 Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0700 ห้องสมุดเปิดให้บริการ Informationists Services สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=33006 http://library.cmu.ac.th/prcorner/InformationistsServices Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0700 ศิลปะอันทรงคุณค่าภายใน “หอธรรม” ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=32969 งานศิลปะภายในอาคาร “หอธรรม” ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการสร้างสรรค์ด้านศิลปะและจิตศรัทธาในพระศาสนา มีคุณค่าแก่การเรียนรู้และควรร่วมอนุรักษ์อาคารแห่งนี้ให้อยู่คู่จังหวัดลำพูนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป http://www.hec.oop.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=216&acmain_id=1 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0700 ร่วมรายการ มองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=32941 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2217 Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0700 สารคดีกึ่งละครเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชุด “ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช.” ตอน เรื่องเล่าจากดอยสูง #https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=32940 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2216 Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0700 สารคดีกึ่งละครเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชุด “ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช.” ตอน บทเพลงแห่งความจงรักภักดี#https://www.cmu.ac.th/activity_test.php?t=news&act_id=32939 https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2215 Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0700