ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


มช. คว้า 5 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560


      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
      รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2528 เพื่อเชิดชูนักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการริเริ่มและเป็นผลงานที่สั่งสมมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ
       รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในวงวิชาการ ว่ามีความสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยนักวิจัยที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานจะต้องแสดงออกถึงความริเริ่มใหม่ และมีเวลาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
      ทั้งนี้รางวัลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ รวม 5รางวัล ประกอบด้วย
 
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน
        1.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปี 2559
 
รางวัลผลงานวิจัย จำนวน  3 ผลงาน
        1.ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Prediction of Future Observations Using Belief Functions : A Likelihood Based Approach”
        2.รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยเรื่อง “สหสัมพันธ์อย่างมีเงื่อนไขและผลกระทบล้นไหลของความผันผวนระหว่างผลตอบแทนของน้ามันดิบและดัชนีตลาดหลักทรัพย์” 
        3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย และ ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์   จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการนัดหมายสาหรับผู้ป่วยนอกที่มีความไม่แน่นอน ของพารามิเตอร์อย่างเหมาะสุดโดยการใช้ Adaptive-Penalty Genetic Algorithm”  
 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 1 ผลงาน
        1.รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร  บุณยนิตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อดีตประสาทศัลยแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล  เทียมเสน หัวหน้าหน่วยวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.อนุชา  รักสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากผลงานเรื่อง “วัชระข้าวผสมกระดูกวัว : ชีววัสดุสำหรับซ่อมสร้างกระดูกมนุษย์ให้เกิดใหม่”


[post:10 มีนาคม 2560 11:47:17] (view: 150)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เทียมเสน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ดร.อนุชา รักสันติ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.