ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


นักวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


         นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานการศึกษาถึงพยาธิสรีรวิทยาของโรคใหลตายในระดับเซลล์เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย ก่อนการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐลงได้เป็นอย่างมาก คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและได้เข้ารับรางวัลในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร หัวหน้าหน่วย Cardiac Catheterization & Electrophysiology Laboratory ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) และ อาจารย์ประจำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล 2017 TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Awards จากผลงานวิจัย เรื่อง “Brugada Syndrome Disease Phenotype Explained in Apparently Benigh Cardiac Sodium Channel Mutations” ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล โดยผลงานวิจัยนี้ มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึง ถึงพยาธิสรีรวิทยาของโรคใหลตายในระดับเซลล์เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยก่อนการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติใหลตายเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม (SCN5A) ซึ่งรับผิดชอบในการสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นประตูทางผ่านของเกลือแร่โซเดียมบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นสามารถเหนี่ยวนำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงได้ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาที ปัจจุบันวิธีเดียวที่ใช้ในการป้องกันโรคใหลตาย คือ การฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฝังเครื่องนี้ไปตลอดชีวิต ดังนั้นการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการฝังเครื่องมือดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคใหลตายในระดับเซลล์

            นักวิจัยอาศัยเทคนิค Patch Clamp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดการทำงานของโปรตีนที่ผิวของเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นประตูให้เกลือแร่ เช่น โซเดียม แคลเซียม โพแทสเซียม ไหลผ่านเข้าออกจากเซลล์ ถ้าประตูนี้ทำงานผิดปกติจะส่งผลให้การทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ และก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติตามมา เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ลมชัก เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาจากโครงการนี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมหลายตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าไม่ทำให้เกิดโรคใหลตาย แต่แท้ที่จริงแล้วสามารถทำให้เกิดโรคใหลตายได้โดยอธิบายจากกลไกการเกิดโรคที่ทางคณะผู้วิจัยค้นพบ ซึ่งองค์ความรู้นี้ส่งผลทำให้สามารถเข้าใจถึงกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคใหลตายได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แพทย์สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่จำเป็นจำเป็นต้องได้รับการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐลงได้เป็นอย่างมาก
 
(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ รายงาน)


[post:22 กุมภาพันธ์ 2560 14:10:47] (view: 80)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.