ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


แพทย์ มช. เปิดห้องปฏิบัติการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการเพื่อวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา
��������� คณะแพทยศาสตร์� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานบริหารงานวิจัย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขึ้น ในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

��������� รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์� ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยทางคณะฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือต่างๆ� ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์� และการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขึ้นมาครั้งนี้เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์และทันสมัย สามารถให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการเพื่อวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา และการบริการอื่นๆ ที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมทั้งเพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการใหม่ๆและมีประโยชน์ต่อไป

��������� ศ.นพ.คม� สุคนธสรรพ์ ประธานศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 20 ปี โดยเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งขณะนั้นมีหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นหน่วยแรกที่เปิดให้บริการ โดยมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 2 ตัว คือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เป็นเครื่องมือแรกในการก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย� ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาทางศูนย์เครื่องมือได้พยายามจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยให้หลากหลายแขนงมากที่สุดโดยได้รับการสนับสนุนจากทางคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553� ทางศูนย์เครื่องมือได้รับการอนุมัติให้ซื้อกล้อง SEM ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึง ในปี 2554 ได้รับการอนุมัติให้ซื้อกล้อง TEM ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและความหลากหลายในการวิเคราะห์ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค ตัวอย่างทางชีววิทยา จุลชีววิทยา วัสดุศาสตร์ เป็นต้น มาทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน

��������� ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือจึงได้ทำการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขึ้นมาใหม่ ณ ชั้น1 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลาย แก่นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ของทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสถาบันอื่นๆภายนอกต่อไป�� �[post:31 ตุลาคม 2555 11:51:03] (view: 78)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.