ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


เภสัช มช. จัด Hall of fame ชูงานวิจัยเด่นเป็นประโยชน์
ด้วยศักยภาพและความมุ่งมานะของนักวิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการก่อเกิดผลงานหลากหลาย ที่มีคุณค่าทั้งด้านวิชาการ ประโยชน์ต่อสังคม และนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม นำไปสู่การตีพิมพ์การอ้างอิง และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เป็นที่มาของโครงการ “Hall of fame”เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจ

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์� ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วิจัยให้มีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการวิจัยทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ สังคม และนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานวิจัยมากมาย ที่ได้เผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการวิจัย มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาด้านสุขภาพของล้านนา มีหมอเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ มาร่วมเป็นทีมวิจัยด้วย และเมื่อผลวิจัยเสร็จสิ้นก็นำผลงานวิจัยย้อนกลับสู่สังคม เช่น งานวิจัยด้านสมุนไพร ตำรับยาพื้นบ้าน ที่นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมาต่อยอด ให้มีการยืนยันผล การศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านเภสัชชุมชนและการบริบาลเภสัชกรรม ที่มีมิติของระบบบริการสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับระบบสุขภาพ รวมทั้งบทเรียนด้านสุขภาพชุมชนมาเป็นโจทย์วิจัย ทำให้งานวิจัยมีชีวิตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

รศ.ภญ.วรรณดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่เพียงแต่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อประเทศ หากยังได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “Hall of fame” เพื่อคัดเลือกให้รางวัลแก่นักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นการขอบคุณที่ได้สร้างผลงานและให้กำลังใจในการวิจัย”

โดย รางวัล Hall of fame คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 แบ่งเป็น 3 ประเภท� คือ ประเภทรางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ,ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย,ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย, ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต,รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์� กิตติพงษ์พัฒนา ,รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนาและ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร

ประเภทรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง (Time Cited) ในปี พ.ศ. 2554 สูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย, รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา� มโนสร้อย, รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา, อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์� กาญจนรัตน์ และ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต

ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา�� มโนสร้อย และ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

“ขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ขอขอบคุณและขอชื่นชมนักวิจัยทุกท่าน อย่างไรก็ตามนอกจากการตีพิมพ์และการเสนอผลงานแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ มช. ยังสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่ายด้านสุขภาพ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ป่วย ที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเติมความรู้ หรือพิจารณาเป็นทางเลือกด้านสุขภาพ รวมทั้งการนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตลาดที่เป็นธรรม โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th” รศ.วรรณดี กล่าวทิ้งท้าย[post:05 ตุลาคม 2555 16:34:26] (view: 36)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.