ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร ผลงานอาจารย์เทคนิคการแพทย์ มช.


��������

��������� อาจารย์นักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่วนผสมของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพรในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแผ่นประคบร้อน ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการปวด เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแก่ผู้ป่วยเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน พร้อมลดค่าใช้จ่าย การนำเข้าสารประกอบแผ่นประคบร้อนจากต่างประเทศ

��������� ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รายละเอียดว่า การบำบัดรักษาด้วยความร้อนชื้นชนิดตื้น (superficial-moist heat) เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด (physical therapy) เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท โครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น ลดปวด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากอุปกรณ์แผ่นประคบร้อนเข้าสู่ผิวหนังและเนื้อเยื่อขณะทำการวางประคบ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนที่ใช้ในทางกายภาพบำบัดในปัจจุบันนั้นเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของสารประกอบประเภทซิลิกอนไดออกไซด์บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดเก็บและรักษาความร้อน แต่มักประสบปัญหาเรื่องการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับเนื้อสารเคมี ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง� ตลอดจนต้องใช้ร่วมกับถังต้ม (hydrocollator) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงและต้องใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

��������� จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาวิจัยถึงวัสดุธรรมชาติและส่วนผสมของสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแผ่นประคบร้อนเพื่อผลทางการบำบัดรักษาและผลทางด้านเภสัช-สุคนธบำบัด (pharmaco-aromatherapy) สำหรับทดแทนแผ่นประคบร้อนชนิดดั้งเดิมซึ่งมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบและยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 (เลขที่โครงการ IRPUS I352D01013)

��������� พบว่าส่วนผสมของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งทีมวิจัยได้ใช้เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวผสมกับสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ไพร ขมิ้นชัน ส้มป่อย ผิวมะกรูด เมื่อผ่านการอบด้วยเตาอบไมโครเวฟมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาและคายความร้อนได้ดีและครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการบำบัดรักษา โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 40-45 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประคบประมาณ 20 นาที จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต่อการบำบัดรักษาและบรรเทาอาการปวดในทางคลินิก อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวิธีการบำบัดรักษาด้วยความร้อนชื้นชนิดตื้นให้แก่ผู้ป่วยเพื่อใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

��������� ผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพรดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งชิ้นผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (เลขที่ 6909 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555) และการพัฒนานวัตกรรมแผ่นประคบร้อนต่างๆ ดังกล่าวทำให้ผู้ประดิษฐ์ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ เรื่อง “Patent driven research: process involved and directions forward for researchers”�ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศมาเลเซีย, Universiti Kebangsaan Malaysia

��������� สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-5096 และ 053-894-5097

An innovative Heat Sheet made from Cereal Seeds and Herbs

Assistant Professor Dr. Artit Puangmali, lecturer, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, mixed cereal seeds and herbs that are locally available to develop a heat sheet, which counteracts and relieves the symptoms of pain.� This heat sheet increases the opportunity for patients to be more comfortable when using it at home or at the office.� By using local material it also reduces expenditure and the import of heat sheet compounds from abroad.

The Assistant Professor said that superficial-moist heat is a method for physical therapy� useful for patients who have a problem with neuron, body frame and muscles. This method is useful for relieving muscle pain, increasing flexibility, helps stimulate blood circulation and tissue repair.� The heat sheet is laid on top of the skin allowing the heat from the heat sheet to permeate the tissue.� The heat sheet products which are used in physical therapy at present use a mixed compound of Silicon dioxide, which has a strong capability to draw and preserve heat.

But patients using this type of heat sheet always face the problem of irritation when touching the chemical mass.� Another issue is the cost of this type of treatment.� We have to import the expensive material from abroad and we must use expensive equipment which requires constant use of electricity.� It is from these causes that led to the research of natural materials which had a potential in the development of a heat sheet.�

The results of this research found an appropriate mix of local cereal seeds and herbs to create a heat sheet.� The research team used corn and sticky rice seeds mixed with many kinds of Thai herbs such as pryor, turmeric, acacia concinna and peel of lime.� This mixture is then baked by a microwave in order to preserve it, at 40-45C for 20 minutes.� This heat sheet is appropriate to use for shallow moisturize heat treatment and patients can conveniently use it in their home or office.� This study can also be developed for commercial production.

Using cereal seeds and herbs to create a heat sheet product is a registered patent at the Department of Intellectual Property, Minister of Commerce (No.6909 on January 20, 2012).� This development of various heat sheet innovations enabled the inventor to be invited as a special lecturer at the “Patient driven research: process involved and directions forward for researchers” at the Malaysia National University in Kebang Saan, Malaysia.

__________________________________
Further details please contact:
Tel. 6653 94 5096 and 6653 894 5097
http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=377[post:06 กรกฎาคม 2555 15:35:11] (view: 166)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.