ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


อาจารย์เทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แผ่นประคบร้อนที่มีส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร


��������� ผศ.ดร.อาทิตย์� พวงมะลิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชิ้นผลงานใหม่ล่าสุดคือ "แผ่นประคบร้อนที่มีส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร" เลขที่อนุสิทธิบัตร 6909� ออกให้เมื่อ 20 มกราคม 2555� โดย ผศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ ผู้ประดิษฐ์ ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เมื่อ 11 มีนาคม 2553 ตามเลขที่คำขอ 1003000259� ซึ่งบัดนี้ได้โอนสิทธิให้แก่ทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The Herbal-Grain Hot Pack

Assistant Professor Dr. Aatit Paungmali
(Faculty of Associated Medical Science, Chiang Mai University)

Thermotherapy by using hot pack application is one of physical therapy treatment techniques in management of neuro-musculoskeletal problems.� It helps to promote blood circulation, facilitate tissue healing process, improve tissue extensibility, and reduce muscle spasm and pain.� Most of hot pack in the clinical setting consists of Silicon dioxide, which is expensive and has to import from overseas.� It is considerably not enough for serving country, and not convenient to use in household and office settings because it needs the hydrocollator for heating it 24-hour.�

Thailand, agricultural country, which is abundant of wheat and herbs, is potential in processing the hot pack from local grains and herbs.� The herbal-grain hot pack has been developed under the support by The Thailand Research Fund (TRF: Industrial Research Project for Undergraduate Student).� Various seeds and grains (13 types) were tested for their potential in keeping and conducting the therapeutic heat to tissues.�� Combination with Lanna herbal medicine recipe made the developed hot pack a unique thermo-pharmacological aromatic therapy.� Pilot study showed that the developed herbal-grain hot pack provided a suitable range of therapeutic heat, promoted tissue blood flow and reduced myofacial trigger point pain relatively better than the import hot pack.� Development of various types of the therapeutic hot pack made the researcher was invited to give a special lecture at the national university of Malaysia.� Nowadays, this developed hot pack is registered for petty patent (Chiang Mai University) by The Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.

[post:21 มิถุนายน 2555 16:17:03] (view: 37)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.