ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


การวิจัยภูมิปัญญาสิ่งทอชนเผ่าคะฉิ่นในประเทศไทย กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่��������� ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล� สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การวิจัยภูมิปัญญาสิ่งทอชนเผ่าคะฉิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่� มีวัตถุปร ะสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของภูมิปัญญาสิ่งทอและหาแนวทางในการสืบสานและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสิ่งทอของชนเผ่าคะฉิ่น� บ้านใหม่สามัคคีหนองเขียว หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่� งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ด้านภูมิปัญญาสิ่งทอคะฉิ่น จำนวน�3 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน ชาวบ้านที่ทอผ้า จำนวน 10 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 3 คน รวม 20 คน

การสนทนากลุ่ม (focus group) พูดคุย การสังเกตพฤติกรรมอย่างมีส่วนร่วมการสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depthinterview) และการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาสิ่งทอของชนเผ่าคะฉิ่นเป็นวัฒนธรรมการใช้ผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและงานเฉลิมฉลองที่สั่งสมสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีความหมายตามความเชื่อ ตามวิถีชีวิต ธรรมชาติ แสดงถึงความสามัคคีและผู้นำสีหลักที่ใช้คือสีแดงและสีดำซึ่งล้วนมีความหมายลักษณะการทอเป็นการทอกี่เอว วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเส้นฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายที่ทอมีสองลักษณะคือลวดลายผ้าที่ใช้ในงานพิธีมีลักษณะเฉพาะ ทอยากและลวดลายที่ใช้กับผ้าในชีวิตประจำวัน ทอง่าย ใช้ลายทั่วไปผสานผสานกันเพื่อเหมาะในการนำไปใช้ตามประโยชน์ใช้สอยซึ่งลวดลายที่ทอยากปัจจุบันมีเพียงแม่เฒ่าจาคอน ระชี วัย 69 ปี ทอเป็นผู้เดียว จึงมีการวางแนวทางในการสืบสานเพื่ออนุรักษ์และหารายได้ โดยผู้หญิงคะฉิ่นได้รวมกลุ่มกันสืบทอดการทอลวดลายเอกลักษณ์จากแม่เฒ่า เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการย้อมสีจากธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายการตลาด และผู้นำด้านวัฒนธรรมได้มีแนวทางถ่ายทอดสู่เยาวชนโดยจะสอดแทรกความรู้การทอผ้าไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนคะฉิ่นซึ่งมีการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียนปกติ[post:07 มิถุนายน 2555 10:11:30] (view: 30)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.