บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562


       อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วันพิทักษ์ ป้องกัน จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) และ อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

      ผลงานวิจัยนี้ มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 และ รองศาสตราจารย์  ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึง การใช้ยารักษาโรคเบาหวานชื่อ “วิลดากลิปติน”และการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทน ในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงจากการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนร่วมกับการกินอาหารไขมันสูงเป็นระยะเวลานาน[post:11 มีนาคม 2562 10:06:37] (view: 1109)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.