บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาแมสคอม มช. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศประกวดแผนการตลาด “Milketing”


     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการ Workshop ประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” Form Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยระดับประเทศและรางวัลชมเชยการประกวดทีมเชียร์ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากโครงการ
    รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจำนวน 4 คน มีดังนี้
     1. นางสาวปอวัลย์ อินทรสมใจ     รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810148
     2. นายกรวีร์ เปลี่ยนศรี         รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810004
     3. นายณภัทรชัย รีทาศรี         รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810070
     4. นายวัชรพงษ์ พรมมี         รหัสประจำตัวนักศึกษา 571610291
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
     ดูข้อมูลและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Thai-DenmarkWorkshop
[post:11 มีนาคม 2562 10:03:32] (view: 1110)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.