บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษา มช. รับรางวัลประกวดเขียนเล่าประสบการณ์ โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ


       นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และนายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ ระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการส่งผลงาน  โดยได้เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ผลงานของนางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม จากคณะบริหารธุรกิจ นายรัชพล รัตนอังกูร จากคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวมุทิตา งามยิ่งยวด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการคัดเลือกนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก ในงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ
[post:11 กุมภาพันธ์ 2562 14:28:57] (view: 1104)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.