บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.ทันตกรรมบูรณะ คว้าที่ 2 จากการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ


             ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ  ยาวิไชย  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster  Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  จากงานวิจัยหัวข้อเรื่อง  “ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์และลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม่ (Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to a newly Developed Lithium Disilicate Glass Ceramic)” โดยมี อาจารย์ ทพ.ดร.ธีระพงษ์  ม้ามณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ศิริพงศ์  ศิริมงคลวัฒนะ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย


[post:02 กรกฎาคม 2561 11:17:46] (view: 123)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.