บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.ปริญญาเอก คณะทันตะฯ ชนะเลิศนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation


           Dr. Win Pa Pa Aung  นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation   ในการประชุมวิชาการ The 40th Asia Pacific Dental Congress (APDC 2018ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  จากงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “Reduced ADAM8 Levels in Association with Clinical    Improvement Upon Non-surgical Periodontal Therapy”   โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.สุทธิชัย  กฤษณะประกรกิจ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

[post:02 กรกฎาคม 2561 08:46:54] (view: 63)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.