ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมล้านนา  พัฒนา  ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าเชิงวัฒนธรรม

 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ว่า การดำเนินการตามยุทธศาสตร์นวัตกรรม “ล้านนาสร้างสรรค์” เกิดจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานนวัตกรรม “ล้านนาสร้างสรรค์” ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์เชิงรุกดังกล่าว  โดยการวิเคราะห์และระดมสมองการทำแผนเพื่อเป้าหมายหลักตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.    การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนา
2.    การสร้างนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาล้านนา
3.    การสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น

 จากเป้าหมายหลักทั้ง 3 ประการ คณะทำงานและผู้บริหารได้ประชุมระดมสมองทำแผนเพื่อการตกผลึกทิศทางที่ชัดเจน และสรุปกลยุทธหลักในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติฉบับที่ 12 โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 เป็น 3 กลยุทธ์หลักในการดำเนินการวางแผนและลงมือปฏิบัติ คือ

1.    ต้องพัฒนาการดำเนินการเพื่อเป็น “ศูนย์กลาง” ขององค์ความรู้ด้านล้านนา โดยต่อยอดจากแผนระยะที่ 11 การส่งเสริมล้านนาคดี 8 ด้าน โดยเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงของแหล่งข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าช่วยสนับสนุน เพิ่มความเป็นศูนย์กลางและครอบคลุมสาระองค์ความรู้ล้านนา (PORTAL OF CONTENT)

2.    ต้องนำความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิด CREATIVE ECONOMY และ CULTURAL ECONOMY
 
3.    ต้องสร้างสภาพแวดล้อม “ล้านนาสร้างสรรค์” โดยการก่อตั้งและจัดสร้าง ศูนย์สร้างสรรค์ล้านนา (CREATIVE LANNA  CENTER)  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คิด ค้นคว้า ฝึกอบรม ทดลอง แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และการจัดแสดงเพิ่มความหลากหลายและมิติ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย องค์กร สถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน[post:16 มีนาคม 2561 09:24:56] (view: 59)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.