ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


นักวิจัย มช. พัฒนาเครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศ ด้วย Sensor และแสง Laser พร้อมส่งข้อมูลออนไลน์แบบ Real Time          นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ มช. เล็งเห็นความสำคัญในการรายงานค่าฝุ่นละอองแบบระบบเรียลไทม์ พัฒนาเครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศแบบออนไลน์ ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ อาทิ ปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ ฯลฯ ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคลาวด์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ  ชูพันธ์  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามลพิษทางอากาศเป็นภัยที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นพิษ 2.5 ไมครอน เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และเกิดขึ้นในภาคเหนือช่วงต้นปีทั้งจากการเผาในที่โล่งรวมถึงความหนาแน่นของการคมนาคมขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ปี 2559 พบว่า พื้นที่ที่มีมลพิษ 2.5 ไมครอน ห้าอันดับแรกคือ เชียงใหม่(อ.เมือง) ขอนแก่น(อ.เมือง) ลำปาง(แม่เมาะ) กรุงเทพฯ(ดินแดง) และสมุทรสาคร(อ.เมือง) ตามลำดับ ระดับมลพิษทางอากาศที่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ อากาศที่สะอาด คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคน  ดังนั้น ดัชนีสำคัญในการชี้วัดคุณภาพอากาศคือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งในปัจจุบันนี้กรมควบคุมมลพิษยังไม่ได้คำนวณดัชนีคุณภาพอากาศโดยที่รวม 2.5 ไมครอน เข้าไปด้วย มีการคำนวณเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอน เท่านั้น นี่คือปัญหาที่เร่งด่วน และสำคัญต่อชีวิตของทุกคน  

          อีกทั้งปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกว่า 2,000 ล้านบาท และทำให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอด จากการวิจัยของนายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดประมาณ 40 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่ในภาคอื่นๆ มีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเฉลี่ยประมาณ 20 คนต่อประชากร 100,000 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่) ดังนั้นคนเชียงใหม่จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดสูงถึง 2 เท่าของคนในภาคอื่น หากปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเชียงใหม่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลแล้ว น่าเป็นห่วงว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จังหวัดเชียงใหม่จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

        จากการที่กล่าวไปข้างต้นนอกจากฝุ่นละอองจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมากในภาคเหนือ ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเลี่ยงไปท่องเที่ยวแหล่งอื่น จากการสอบถามธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน พบว่าธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมที่ประกอบด้วยชาวต่างประเทศได้รับผลกระทบโดยมีอัตราการยกเลิกห้องพัก เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น การรายงานค่าฝุ่นละอองในอากาศจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยววางแผนในการมาท่องเที่ยว ทำให้โรงแรมหลายโรงแรมเล็งเห็นความสำคัญในการรายงานค่าฝุ่นละอองแบบระบบเรียลไทม์ (Real-time system) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันการวัดฝุ่นละอองโดยทั่วไปใช้วิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ซึ่งหมายความว่า การวัดค่าฝุ่นละอองโดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3  ไมครอน(Micron) ได้ร้อยละ 99 แล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากแผ่นกรองนั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างฝุ่นค่อนข้างนาน ในบางครั้งอาจใช้เวลาทั้งวันหรือหลายวันในการวัด    

          ทางห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ  ชูพันธ์ และนายสุวิทย์  วงศ์ศิลา จึงได้มีการพัฒนาตัว Sensor วัดฝุ่นในบรรยากาศที่ใช้หลักการของการวัดอนุภาคโดยใช้แสง Laser สามารถนำมาใช้วัดจำนวนอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศในหน่วยปริมาตร 0.3 -10 ไมครอน โดยตัววัดแบบนี้จะส่งสัญญาณที่เป็นแบบ Digital output ออกมา เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโดยระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่าย และมีราคาไม่แพง ใช้เวลาน้อยในการวัด และมีการเพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิในพื้นที่ อีกทั้งมีการส่งข้อมูลผ่าน Internet ซึ่งทำให้สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่มีสัญญาณระบบ Internet
    
          เครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศแบบออนไลน์ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ แรงดันบรรยากาศ และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ โดยสามารถจัดเก็บบันทึกสภาพแวดล้อมและจัดส่งรายงานสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตคลาวด์ได้
   
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943375[post:19 กุมภาพันธ์ 2561 13:43:12] (view: 104)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.